- Patrzy­my na posta­wę Węgier kry­tycz­nie, liczy­my na więk­sze ich zaan­ga­żo­wa­nie — sko­men­to­wał wice­pre­mier Jaro­sław Kaczyń­ski w tygo­dni­ku “Sie­ci” sto­su­nek Węgier wobec inwa­zji Rosji na Ukrainie.

Por­tal wPolityce.pl opu­bli­ko­wał frag­ment roz­mo­wy z wice­pre­mie­rem i pre­ze­sem PiS, któ­ry uka­że się w tygo­dni­ku “Sie­ci”.

Dzien­ni­ka­rze pod­kre­śla­jąc, że pol­skim sojusz­ni­kiem w Euro­pie były przez ostat­nie lata Węgry zapy­ta­li w tym kon­tek­ście Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, czy chłód jaki pre­mier Vik­tor Orban wyka­zał wobec woj­ny, któ­rą Pol­ska odbie­ra jako toczo­ną w naszej tak­że spra­wie, te rela­cje przekreśla.

reklama

Pre­zes PiS pod­kre­ślił, aby na spra­wę spoj­rzeć na chłod­no. — Wszyst­kie sank­cje dotych­czas zapro­po­no­wa­ne Węgry popar­ły, potę­pi­ły agre­sję rosyj­ską. Sprze­ci­wia­ją się zaka­zo­wi impor­tu ropy z Rosji, ale taka sama jest nie­ste­ty posta­wa Nie­miec i kil­ku innych waż­nych państw Unii — powiedział.

- Zda­je­my sobie spra­wę z innych uwa­run­ko­wań gospo­dar­ki węgier­skiej niż te wystę­pu­ją­ce w Pol­sce — powie­dział Kaczyń­ski. — To przede wszyst­kim głę­bo­kie uza­leż­nie­nie od Rosji w wie­lu wymia­rach, któ­re doko­na­ło się za cza­sów post­ko­mu­ni­stycz­ne­go pre­mie­ra Feren­ca Gyurcsany’ego — dodał. — Wie­my, że trud­no to prze­ciąć. Wie­my, że Węgry mają inna histo­rię, ina­czej zatem patrzą na pew­ne spra­wy. Jest też duża mniej­szość węgier­ska na Ukra­inie — wskazał.

- Patrzy­my na posta­wę Węgier kry­tycz­nie, liczy­my na więk­sze ich zaan­ga­żo­wa­nie — powie­dział Kaczyński.

Jak pod­kre­ślił, “nie ozna­cza to jed­nak, że mamy prze­stać współ­pra­co­wać w sfe­rach, któ­re są moż­li­we”. — Trze­ba też uczci­wie powie­dzieć, że zawsze wie­dzie­li­śmy o róż­ni­cach mię­dzy posta­wą pre­mie­ra Orba­na a nasze­go obo­zu poli­tycz­ne­go wobec Rosji i Nie­miec. To się zary­so­wa­ło już pod­czas naszej dłu­giej roz­mo­wy w Nidzi­cy w roku 1996. Zna­li­śmy się wcze­śniej, ale wte­dy pierw­szy raz mogli­śmy głę­biej roz­po­znać nasze sta­no­wi­ska — dodałe.

Na uwa­gę, że węgier­ska opo­zy­cja twier­dzi, że Gru­pa Wyszeh­radz­ka jest mar­twa, że Pol­ska zerwa­ła te rela­cje z Węgra­mi, pre­zes PiS odpo­wie­dział, że “w żad­nym wypad­ku nie prze­kre­śla­my naszych relacji”.

- Pre­mier Mora­wiec­ki usta­lił z pre­mie­rem Orba­nem i pozo­sta­ły­mi part­ne­ra­mi kil­ku­ty­go­dnio­we zawie­sze­nie prac Gru­py Wyszeh­radz­kiej, któ­ra na pew­no wró­ci do swo­ich poży­tecz­nych dzia­łań — dodał i pod­kre­ślił, że “róż­ni­ce są, ale mamy do czy­nie­nia z part­ne­rem, któ­ry nigdy swo­je­go sta­no­wi­ska nie ukry­wał, nie oszu­ki­wał”. — W innych obsza­rach współ­pra­cy, na przy­kład w Unii, nigdy nas nie zawo­dził — wska­zał pre­zes PiS.

pap