Depar­ta­ment Edu­ka­cji Flo­ry­dy ogło­sił w pią­tek, że stan odrzu­cił ponad 50 pod­ręcz­ni­ków do mate­ma­ty­ki z przy­szło­rocz­ne­go pro­gra­mu naucza­nia, ze wzglę­du na zawar­te w nich  odnie­sie­nia do kry­tycz­nej teo­rii rasowej.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym depar­ta­ment stwier­dził, że 54 ze 132 nade­sła­nych pod­ręcz­ni­ków nie zosta­nie doda­nych do  sta­no­wej listy, ponie­waż nie są one zgod­ne z nowy­mi stan­dar­da­mi Flo­ry­dy lub zawie­ra­ją zabro­nio­ne tematy.

W komu­ni­ka­cie stwier­dzo­no, że lista odrzu­co­nych ksią­żek sta­no­wi oko­ło 41% zgło­szeń, co jest naj­więk­szą licz­bą w histo­rii Florydy.

Powo­dy odrzu­ce­nia pod­ręcz­ni­ków obej­mo­wa­ły odnie­sie­nia do kry­tycz­nej teo­rii rasy, „włą­cze­nie Com­mon Core i  doda­nie Social Emo­tio­nal Lear­ning (SEL) w mate­ma­ty­ce” – czy­ta­my w komunikacie.

reklama

Kry­tycz­na teo­ria raso­wa jest opar­ta na mark­si­zmie i zda­niem usta­wo­daw­ców sta­nu sta­no­wi zagro­że­nie dla ame­ry­kań­skie­go sty­lu życia, dla­te­go w czerw­cu 2021 r Flo­ry­da zaka­za­ła naucza­nia kry­tycz­nej teo­rii raso­wej w szko­łach, a guber­na­tor Ron DeSan­tis powie­dział, że dopusz­cze­nie kry­tycz­nej teo­rii raso­wej w szko­łach uczy­ło­by dzie­ci, że „USA to zgni­ły kraj, a nasze insty­tu­cje są nielegalne”.

Zgod­nie z naka­zem naucza­nie w szko­łach musi być „rze­czo­we i obiek­tyw­ne”. W szcze­gól­no­ści zaka­zu­je się „teo­rii, któ­re znie­kształ­ca­ją wyda­rze­nia histo­rycz­ne” – w tym „nauki teo­rii rasy kry­tycz­nej, któ­ra utrzy­mu­je, że ​​rasizm nie jest jedy­nie pro­duk­tem uprze­dzeń, ale  jest osa­dzo­ny w spo­łe­czeń­stwie ame­ry­kań­skim i jego sys­te­mach praw­nych w celu utrzy­ma­nia supre­ma­cja bia­łych osób”.

Flo­ry­da zaka­za­ła rów­nież korzy­sta­nia z mate­ria­łów dydak­tycz­nych opra­co­wa­nych w ramach Pro­jek­tu 1619, mają­ce­go na celu prze­for­mu­ło­wa­nie ame­ry­kań­skiej histo­rii mniej wię­cej od sierp­nia 1619 r., kie­dy do wybrze­ży Ame­ry­ki przy­był pierw­szy sta­tek z niewolnikami.

Naj­więk­szą licz­bę odrzu­co­nych ksią­żek doty­czy­ło pozio­mów K‑5, gdzie aż 71% nie było odpo­wied­nio dosto­so­wa­nych do stan­dar­dów Flo­ry­dy lub zawie­ra­ło tema­ty zabro­nio­ne, czy­ta­my w komunikacie.

W oświad­cze­niu guber­na­tor DeSan­tis powie­dział, że jest wdzięcz­ny za dokład­ną wery­fi­ka­cję tych pod­ręcz­ni­ków przez depar­ta­ment, aby zapew­nić, że są one zgod­ne z prawem.

za cnn