Elon Musk powie­dział we wto­rek, że cof­nie decy­zję o pozba­wie­niu kon­ta Twit­te­ra   byłe­go pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa , jeśli jego prze­ję­cie przejdzie.

„Sta­łe bany powin­ny być nie­zwy­kle rzad­kie i napraw­dę zare­zer­wo­wa­ne dla kont, któ­re są bota­mi lub nale­żą do oszu­stów, spa­mu­ją… Uwa­żam, że zablo­ko­wa­nie Donal­da Trum­pa nie było słusz­ne” – powie­dział Musk na kon­fe­ren­cji FT Live Futu­re of the Car . „Myślę, że to był błąd, ponie­waż zra­zi­ło to dużą część kra­ju i osta­tecz­nie nie spo­wo­do­wa­ło, że Donald Trump nie miał głosu”.

„Odwró­cił­bym sta­ły zakaz” – dodał Musk, któ­ry po prze­ję­ciu fir­my ma zostać tym­cza­so­wym dyrek­to­rem generalnym .

Reklama

Twit­ter na sta­łe wyrzu­cił Trum­pa z plat­for­my w stycz­niu 2021 roku po ata­ku jego zwo­len­ni­ków na Kapi­tol. Fir­ma poin­for­mo­wa­ła, że ​​pod­ję­ła decy­zję po zamiesz­kach 6 stycz­nia „ze wzglę­du na ryzy­ko dal­sze­go pod­że­ga­nia do prze­mo­cy”. Trump  miał wów­czas na plat­for­mie ponad 80 milio­nów obserwujących.