Uczeń 11 kla­sy liceum z North York tra­fił do szpi­ta­la po strze­la­ni­nie, do któ­rej doszło przed budyn­kiem szko­ły. Strza­ły padły na par­kin­gu przy Vic­to­ria Park Col­le­gia­te Insti­tu­te oko­ło 11 rano w czwar­tek. Rzecz­nik pra­so­wy toron­toń­skie­go kura­to­rium szkół publicz­nych Ryan Bird prze­ka­zał, że szko­łę nie­mal natych­miast zamknię­to, tak że ucznio­wie i nauczy­cie­le pozo­sta­wa­li w kla­sach przez więk­szość dnia, gdy poli­cja bada­ła miej­sce zdarzenia.

Bird powie­dział, że padło wie­le strza­łów. Oko­licz­no­ści zda­rze­nia nie są zna­ne. Dodał, że szko­ła ma moni­to­ring, kame­ry znaj­du­ją się zarów­no w środ­ku budyn­ku, jak i na zewnątrz. W ramach śledz­twa poli­cja prze­glą­da nagra­ny materiał.

Poli­cja na począt­ku poda­jąc loka­li­za­cję ofia­ry wska­zy­wa­ła na oko­li­cę Don Mills Road i Law­ren­ce Ave­nue, mniej wię­cej 3 kilo­me­try od szko­ły. Póź­niej jed­nak wyja­śni­ła, że ran­ny uczeń prze­miesz­czał się i był w kil­ku miej­scach, zanim został prze­trans­por­to­wa­ny do szpi­ta­la. Nie chciał ujaw­nić miej­sca strzelaniny.

Reklama

To kolej­ny bru­tal­ny inci­dent zwią­za­ny z Vic­to­ria Park Col­le­gia­te Insti­tu­te w tym roku szkol­nym. W listo­pa­dzie uczeń 11 kla­sy Maahir Dosan został śmier­tel­nie ugo­dzo­ny nożem na boisku. Dwie inne oso­by też zosta­ły wów­czas ranne.