Głów­ny urzęd­nik medycz­ny Onta­rio, dr Kie­ran Moore, oświad­czył, że mimo naci­sków ze stro­ny nie­któ­rych urzęd­ni­ków lokal­nych nie zamie­rza przy­wra­cać naka­zu masko­wa­nia w szko­łach, apte­kach i innych miej­scach pra­cy. Moore twier­dzi, że w obec­nej chwi­li nie jest to potrzebne.

Na począt­ku maja na powrót mase­czek nale­ga­li urzęd­ni­cy medycz­ni z Nia­ga­ry, Wind­sor-Essex i Peter­bo­ro­ugh. Jako argu­ment poda­wa­li dużą licz­bę hospi­ta­li­za­cji, co zmu­sza szpi­ta­le do prze­kła­da­nia pla­no­wa­nych ope­ra­cji. Twier­dzi­li, że masko­wa­nie pomo­że oso­bom słab­szym i nara­żo­nym na cięż­ki prze­bieg cho­ro­by, dzię­ki cze­mu odcią­ży szpi­ta­le i pozwo­li lepiej chro­nić zdro­wie mieszkańców.

W odpo­wie­dzi opu­bli­ko­wa­nej w czwar­tek przez mini­ster­stwo zdro­wia, Moore pod­kre­śla, że od począt­ku pan­de­mii bacz­nie obser­wu­je sytu­ację w pro­win­cji i oce­nia potrze­bę wpro­wa­dza­nia naka­zów i restryk­cji. Doda­je jed­nak, że sam reko­men­du­je nosze­nie mase­czek w pomiesz­cze­niach zamknię­tych, zwłasz­cza tam, gdzie nie moż­na utrzy­mać odpo­wied­nie­go dystan­su od innych osób.

Reklama

Maski pozo­sta­ją obo­wiąz­ko­we we wszyst­kich szpi­ta­lach, domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, domach sta­ro­ści i środ­kach trans­por­tu publicz­ne­go co naj­mniej do 11 czerwca.

Wcze­śniej Public Health Onta­rio stwier­dzi­ło, że decy­zja o znie­sie­niu obo­wiąz­ko­we­go nosze­nia mase­czek w miej­scach wymie­nia­nych przez urzęd­ni­ków zbie­gła się w cza­sie z począt­kiem szó­stej fali COVID-19 w Onta­rio. Koniec naka­zu zasła­nia­nia ust i nosa sprzy­jał wyż­szej trans­mi­sji wiru­sa w szko­łach, a nie­obec­no­ści wśród per­so­ne­lu i uczniów wzro­sły od koń­ca mar­ca do począt­ku kwiet­nia o oko­ło 40 proc. Kil­ka kura­to­riów pró­bo­wa­ło na wła­sną rękę wpro­wa­dzać naka­zy nosze­nia mase­czek, ale pró­by oka­za­ły się darem­ne. Inne, na przy­kład Toron­to District Scho­ol Board, wró­ci­ły do nie­mal codzien­ne­go zawia­da­mia­nia rodzi­ców o nowych przy­pad­kach koro­na­wi­ru­sa w szkołach.

Rów­nież w czwar­tek Moore stwier­dził, że spo­dzie­wa się w pro­win­cji spo­koj­ne­go lata, jeśli cho­dzi o COVID-19, ale bacz­nie obser­wu­je odmia­ny warian­tu omi­kron poja­wia­ją­ce się w róż­nych miej­scach świata.