Fabry­ka w King­ston w pro­win­cji Onta­rio, któ­ra otrzy­ma­ła 225 milio­nów dola­rów wspar­cia z pie­nię­dzy podat­ni­ków, wysy­ła wszyst­kie wypro­du­ko­wa­ne odżyw­ki dla nie­mow­ląt do Chin, pod­czas gdy kana­dyj­scy rodzi­ce mają trud­no­ści z naby­ciem odży­wek dla wła­snych dzie­ci czy­ta­my na por­ta­lu True North.

Zbu­do­wa­ny w 2019 roku zakład, Cana­da Roy­al Milk Plant wyko­rzy­stu­je pro­duk­ty mlecz­ne pocho­dzą­ce z Kana­dy – w tym mle­ko kro­wie i kozie – do pro­duk­cji mle­ka i odży­wek dla niemowląt.

Cana­da Roy­al Milk jest wła­sno­ścią chiń­skiej fir­my Feihe Inter­na­tio­nal Inc., ale otrzy­ma­ło dofi­nan­so­wa­nie od rzą­du kana­dyj­skie­go w wyso­ko­ści 225 milio­nów dolarów.

„Feihe Inter­na­tio­nal jest naj­więk­szym kra­jo­wym pro­du­cen­tem odży­wek dla nie­mow­ląt i małych dzie­ci w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej, a fir­ma nie­daw­no świę­to­wa­ła 56. rocz­ni­cę dzia­łal­no­ści, czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej zakładu.

„Kana­da Roy­al Milk będzie pro­du­ko­wać mle­ko zmo­dy­fi­ko­wa­ne dla nie­mow­ląt i małych dzie­ci, uży­wa­jąc zarów­no mle­ka kro­wie­go, jak i mle­ka kozie­go, budu­jąc lokal­ne łań­cu­chy dostaw z korzy­ścią dla kana­dyj­skiej gospo­dar­ki. Więk­szość naszej pro­duk­cji będzie prze­zna­czo­na na eks­port, ale zamie­rza­my roz­wi­jać pro­duk­ty odżyw­cze rów­nież na rynek północnoamerykański”.

Cią­gły nie­do­bór mle­ka mody­fi­ko­wa­ne­go dla nie­mow­ląt skło­nił Health Cana­da do wyda­nia oświad­cze­nia i zła­go­dze­nia prze­pi­sów doty­czą­cych impor­tu w celu zwięk­sze­nia poda­ży. Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się dwa rodza­je pre­pa­ra­tów prze­zna­czo­nych dla nie­mow­ląt z alergią.

„W nie­któ­rych pro­win­cjach podaż tych pro­duk­tów nie zaspo­ka­ja popy­tu” – powie­dział Health Cana­da. „Depar­ta­ment opu­bli­ko­wał tym­cza­so­wą poli­ty­kę zale­ca­ją­cą swo­bo­dę egze­kwo­wa­nia pra­wa w celu uła­twie­nia impor­tu rów­no­waż­nych i bez­piecz­nych pre­pa­ra­tów dla nie­mow­ląt, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne przez zagra­nicz­ny organ regu­la­cyj­ny lub mogą być sprze­da­wa­ne w zagra­nicz­nych jurys­dyk­cjach, któ­re mają wyso­kie stan­dar­dy jako­ści i pro­duk­cji podob­ne do Kanady ”.

Ponad­to podob­no wyczer­pa­ły się zapa­sy pre­pa­ra­tów  prze­zna­czo­ne dla nie­mow­ląt z aler­gia­mi pokar­mo­wy­mi w celu unik­nię­cia wstrzą­su anafilaktycznego.

„Rozu­miem, że cała pro­duk­cja jest wysy­ła­na do Chin, ponie­waż w 2008 r. Chi­ny doświad­czy­ły poważ­ne­go kry­zy­su zaopa­trze­nia pokar­mu dla nie­mow­ląt” – powie­dział CTV News eks­pert ds. żyw­no­ści Uni­wer­sy­te­tu Dal­ho­usie, Sylva­in Charlebois.

Cana­da Roy­al Milk od tego cza­su poin­for­mo­wa­ło, że obec­nie prze­cho­dzi pro­ces regu­la­cyj­ny, aby wpro­wa­dzić swój pro­dukt na rynek krajowy.

„(Kana­da Roy­al Milk) będzie mogła sprze­da­wać pro­duk­ty na ryn­ku kra­jo­wym po zakoń­cze­niu pro­ce­su regu­la­cyj­ne­go i uzy­ska­niu zezwo­leń” – powie­dział kie­row­nik ds. zaso­bów ludz­kich Carey Bidtnes.

„To opóź­ni­ło ter­mi­ny wej­ścia na rynek kra­jo­wy i północnoamerykański”.