Spe­cjal­na poli­cyj­na jed­nost­ka bada­ją­ca przy­pad­ki nad­uży­cia wła­dzy przez poli­cję uzna­ła, że dwóch funk­cjo­na­riu­szy poli­cji z Van­co­uver nie popeł­ni­ło prze­stęp­stwa, strze­la­jąc kula­mi gumo­wy­mi i gazem łza­wią­cym do  uczest­ni­ków demon­stra­cji „Kon­wój Wol­no­ści” w lutym.

Dyrek­tor Spe­cjal­nej Jed­nost­ki Śled­czej, Joseph Mar­ti­no, stwier­dza oświad­cze­niu, że  dwaj funk­cjo­na­riu­sze dzia­ła­li zgod­nie z pra­wem, strze­la­jąc w protestujących.

Doda­je, że ​​ofia­ry nie zgło­si­ły  poważ­nych obrażeń.

Mar­ti­no mówi, że poli­cjant z Van­co­uver strze­lił gumo­wy­mi kula­mi i poci­skiem z gazem pie­przo­wym w pro­te­stu­ją­ce­go, któ­ry oświe­tlał ośle­pia­ją­cym  świa­tłem szpa­ler poli­cji na Bank Stre­et w cen­trum Ottawy.

Inny funk­cjo­na­riusz poli­cji z Van­co­uver strze­lał gumo­wy­mi kula­mi i worecz­ka­mi z faso­lą, aby powstrzy­mać pro­te­stu­ją­cych przed zbli­ża­niem się do funkcjonariuszy.

Ofi­cer wystrze­lił z bro­ni, tra­fia­jąc jed­ne­go pro­te­stu­ją­ce­go w nogę i ponow­nie strze­lił do inne­go protestującego.

Mar­ti­no jest usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny, że funk­cjo­na­riu­sze „roz­sąd­nie i zgod­nie z pra­wem wyko­ny­wa­li upraw­nie­nia poli­cji” w celu utrzy­ma­nia porząd­ku i bez­pie­czeń­stwa publicznego.

Funk­cjo­na­riu­sze poli­cji z Van­co­uver byli w Otta­wie, aby pomóc kon­tro­lo­wać tłu­my zgro­ma­dzo­ne na kon­wo­ju pro­te­stu­ją­cym, któ­ry blo­ko­wał uli­ce w cen­trum miasta .

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be