Pra­wie 100 000 stu­den­tów, któ­rzy mie­li odda­wać zasił­ki Cana­da Emer­gen­cy Respon­se Bene­fit (CERB) pobie­ra­ne w cza­sie pan­de­mii, nie będzie musia­ło zwra­cać peł­nej kwo­ty. Wie­le osób, któ­re apli­ko­wa­ły o CERB, tak napraw­dę powin­no wnio­sko­wać o zasił­ki stu­denc­kie Cana­da Emer­gen­cy Stu­dent Bene­fit, nie­co niż­sze od CERB. W koń­cu mini­ster ds. zatrud­nie­nia, roz­wo­ju siły robo­czej i osób nie­peł­no­spraw­nych, Car­la Qual­tro­ugh, ogło­si­ła, że stu­den­ci będą musie­li zwró­cić tyl­ko róż­ni­cę mię­dzy kwo­ta­mi zasiłków.

Zasił­ki CERB były prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków, któ­rzy na sku­tek pan­de­mii stra­ci­li pra­cę. Pro­gram CESB był z kolei prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów, któ­rzy z powo­du pan­de­mii nie mogli zna­leźć pracy.

W nie­któ­rych przy­pad­kach stu­den­tom kaza­no zwra­cać tysią­ce dola­rów, któ­re otrzy­ma­li w ramach CERB, a jed­no­cze­śnie zako­mu­ni­ko­wa­no im, że jest już za póź­no, by apli­ko­wa­li o zasił­ki dedy­ko­wa­ne dla ich grupy.

reklama

Mini­ster Qual­tro­ugh sza­cu­je, że zmia­na pomo­że 98 000 stu­den­tów. W ramach CERB wypła­ca­no 2000 dol. mie­sięcz­nie, a zasił­ki stu­denc­kie wyno­si­ły 1250 dol. O tę kwo­tę będzie moż­na pomniej­szyć kwo­tę do zwro­tu. Pani mini­ster wyja­śni­ła, że rząd zwle­kał z wyda­niem decy­zji, ponie­waż w ostat­nim cza­sie wstrzy­ma­no rów­nież ścią­ga­nie nie­na­leż­nie wypła­co­nych zasił­ków. Teraz nad­szedł czas na ure­gu­lo­wa­nie sprawy.

Aby kwa­li­fi­ko­wać się do pomniej­sze­nia kwo­ty do zwro­tu, przy­ję­to kil­ka warun­ków. Stu­dent musiał wnio­sko­wać o CERB nie póź­niej niż 30 wrze­śnia 2020 roku i nie mógł otrzy­my­wać w tym samym cza­sie takich zasił­ków jak CESB, ubez­pie­cze­nie pra­cy lub zasił­ki pro­win­cyj­ne macie­rzyń­skie lub wycho­waw­cze. Do tego wnio­sku­ją­cy musi speł­niać jeden z trzech warun­ków: 1. nie mógł pra­co­wać z powo­du COVID-19; lub 2. szu­kał pra­cy; lub 3. pra­co­wał i zara­biał mniej niż 1000 dol. przed opo­dat­ko­wa­niem przez czte­ry tygo­dnie w okre­sie, w któ­rym mógł się ubie­gać o CESB.

Agen­cja podat­ko­wa uru­cho­mi­ła stro­nę inter­ne­to­wą, na któ­rej moż­na zna­leźć zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji do zwro­tów oraz link do wniosku.

Jeśli stu­dent oddał już nie­na­leż­ny CERB, otrzy­ma zwrot kwo­ty, któ­ra mu się należała.