Dziś pozwo­li­łem sobie przy­po­mnieć sta­re kla­sycz­ne prze­pi­sy wło­skiej kuch­ni, są to ide­al­ne pro­po­zy­cje na gorą­ce dni gdy nie mamy ocho­ty na kon­kret­ny posi­łek. Taka sałat­ka przy­go­to­wa­na wcze­śniej, wyję­ta z lodów­ki i poda­na z lamp­ką zim­ne­go napo­ju na przy­kład woda mine­ral­na zmie­sza­na z winem jest faj­ną alter­na­ty­wą dla dań gorą­cych. Woda mine­ral­na z winem gasi pra­gnie­nie  lepiej niż wszyst­kie inne bąbel­ko­we pły­ny typu Coca Cola czy Spri­te. Zapra­szam zatem do kuch­ni, smacznego.

pozdra­wiam

Bogu­sław Sypień

reklama

        Moi dro­dzy coraz czę­ściej nawie­dza­ją nas fale upa­łów i gorą­ce­go powie­trza. Nie wszy­scy akcep­tu­ją takie warun­ki i odczu­wa­ją moc­ny dys­kom­fort prze­by­wa­jąc na słoń­cu czy nawet w cie­niu w ogro­dzie. Wło­si wymy­śli­li posi­łek na taki upal­ny dzień. Ide­al­nym roz­wią­za­niem jest sałat­ka maka­ro­no­wa, na zim­no, z peł­nym bukie­tem sma­ków lub kil­ka kro­me­czek bru­sket­ty do lamp­ki schło­dzo­ne­go wina. Zapraszam.

WŁOSKA SAŁATKA MAKARONOWA

        Wło­ska sałat­ka z maka­ro­nem to jeden z tych kla­sycz­nych prze­pi­sów, któ­ry świet­nie nada­je się na każ­dą oka­zję, zwłasz­cza jeśli mamy nakar­mić tłum. Ten pysz­ny prze­pis jest wypeł­nio­ny warzy­wa­mi, maka­ro­nem, sala­mi, serem i przy­pra­wa­mi. Doda­nie wła­snych ulu­bio­nych skład­ni­ków może odmie­nić sałat­kę i bar­dzo ją wzbo­ga­cić, dla­te­go zapra­szam do eksperymentowania.

Sałat­ka

1 szklan­ka kulek moz­za­rel­li mini, w cało­ści lub połówki

15 pomi­dor­ków koktajlowych

½ czer­wo­nej cebu­li pokro­jo­nej w śred­nią kostkę

1 szklan­ka ogór­ka pokro­jo­ne­go w plasterki

½ szklan­ki czar­nych oli­wek zie­lo­nych lub czarnych

½ szklan­ki posie­ka­nej natki pietruszki

15 dkg mniej­szych kawał­ków sala­mi (lub innej kiełbasy)

½ pacz­ki maka­ro­nu fusil­li, roti­ni, far­fal­le lub inne­go w któ­rym utknie sos

½ szklan­ki pokro­jo­nej w kost­kę papry­ki (czer­wo­na sma­ku­je lepiej, ponie­waż jest słod­sza i dobrze rów­no­wa­ży sło­ny smak)

Sos

½ łyżecz­ki suszo­ne­go tymianku

1 łyżecz­ka suszo­ne­go oregano

½ łyżecz­ki soku z cytryny

¼ szklan­ki oli­wy z oli­wek lub olej słonecznikowy

1 łyżecz­ka musz­tar­dy Dijon

¼ szklan­ki octu jabłkowego

2 łyżecz­ki cukru

Sól i pieprz do smaku

        Maka­ron przy­go­tuj zgod­nie z instruk­cją na opa­ko­wa­niu (al den­te). Po ugo­to­wa­niu odsącz maka­ron na dursz­la­ku i pozo­staw do osty­gnię­cia, a nawet schłodź w lodów­ce przed wymie­sza­niem z inny­mi składnikami.

        Zrób sos. W sło­iku z pokryw­ką do mie­sza­nia połącz skład­ni­ki dres­sin­gu i dobrze wymieszaj/wstrząśnij. Odstaw sos na 15–30 minut, aby sma­ki się zmie­sza­ły. Przy­go­tuj warzy­wa i sala­mi, pokrój je i ułóż w dużej misce. Dodaj maka­ron i wymie­szaj z sosem. Aby uzy­skać lep­szy smak, przy­kryj miskę i wstaw do lodów­ki, aby schło­dzi­ła się na co naj­mniej 1 godzi­nę. Jest to jed­nak opcjo­nal­ne. Smacz­ne­go. Sałat­ka maka­ro­no­wa jest wspa­nia­łym daniem na upal­ne dni i dużą ozdo­bą sto­łu, gdy przyj­mu­je­my gości.

BRUSKETTA

        Bru­sket­ta to pro­sty i szyb­ki prze­pis na wło­ską przy­staw­kę, któ­ry łączy pokro­jo­ne w kost­kę warzy­wa, ocet bal­sa­micz­ny, olej i przy­pra­wy. Jest to orzeź­wia­ją­ca przy­staw­ka na przy­ję­cie, ide­al­na jako prze­ką­ska, któ­rą wszy­scy doce­nią szcze­gól­nie w upal­ny dzień. Wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz to kil­ka pro­stych skład­ni­ków, któ­re pew­nie masz w swo­jej kuch­ni i tyl­ko wystar­czy je połączyć.

        Przy­pra­wy: będziesz potrze­bo­wać świe­żej bazy­lii oraz soli i pieprzu.

        Warzy­wa: Będziesz potrze­bo­wać pokro­jo­nych w kost­kę pomi­do­rów, czosn­ku i czer­wo­nej cebu­li. Ocet bal­sa­micz­ny: doda sma­ku soso­wi uży­wa­ne­mu do bru­sket­ty. Jako pie­czy­wa naj­le­piej jest użyć bagiet­ki, ale też buł­ka podłuż­na speł­ni swo­je zadanie.

        Bru­schet­ta jest abso­lut­nie nie­sa­mo­wi­ta sama w sobie, ale sma­ku­je świet­nie z pra­wie każ­dym prze­pi­sem. Zjedz to razem z kur­cza­kiem, ste­kiem, zupą itp. Jest to prze­pis, któ­ry zrów­no­wa­ży gorą­ce potra­wy a na pew­no ich nie zdo­mi­nu­je. Bru­schet­ta naj­le­piej sma­ku­je od razu po zje­dze­niu. W lodów­ce może wytrzy­mać do 2–3 dni.

½ szklan­ki świe­żej bazy­lii posie­ka­nej na wstąż­ki, tro­chę na dodatek

4 pomi­do­ry drob­no pokro­jo­ne w kostkę

1 szklan­ka octu bal­sa­micz­ne­go (zagę­ścić)

3 ząb­ki czosn­ku, drob­no posiekany

1 bagiet­ka pokro­jo­na w kromeczki

5 łyżek oli­wy z oliwek

¼ łyżecz­ki soli

¼ łyżecz­ki papryki

¼ szklan­ki czer­wo­nej cebu­li drob­no pokro­jo­nej w kostkę

        W śred­niej misce wymie­szaj pomi­do­ry, czo­snek, 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek, czer­wo­ną cebu­lę, sól i pieprz. Włóż do lodów­ki na co naj­mniej 20 minut. Możesz zosta­wić go w lodów­ce do 24 godzin. W tym cza­sie roz­grzej pie­kar­nik do 400 stop­ni. Pokrój bagiet­kę i połóż ją na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Użyj pozo­sta­łych 3 łyżek oli­wy z oli­wek, aby posma­ro­wać obie stro­ny każ­dej krom­ki chle­ba. Gdy pie­kar­nik się nagrze­je, umieść ron­del na śred­nim ogniu z 1 szklan­ką octu bal­sa­micz­ne­go, aby uzy­skać gla­zu­rę bal­sa­micz­ną. Gdy pie­kar­nik się nagrze­je, włóż bagiet­kę do pie­kar­ni­ka i piecz przez 8–10 minut na zło­ty kolor.

Od cza­su do cza­su mie­szaj ocet bal­sa­micz­ny przez oko­ło 20–25 minut, aż zgęst­nie­je i pokry­je tył łyż­ki. Odłóż na bok. Gdy gla­zu­ra i bagiet­ka będą goto­we, wyj­mij mie­szan­kę pomi­do­rów i wymie­szaj z poło­wą bazy­lii. Posyp każ­dą bagiet­kę rów­no­mier­nie mie­szan­ką pomi­do­rów polej gla­zu­rą i posyp resz­tą bazy­lii. Gotowe!