Wła­dze Toron­to szyb­ko wyco­fa­ły serię pię­ciu krót­kich fil­mów pro­mu­ją­cych szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 opu­bli­ko­wa­nych we wto­rek w inter­ne­cie. Kam­pa­nia spo­tka­ła się z ostrą kry­ty­ką w sie­ci. Rzecz­nik ratu­sza, Brad Ross, oświad­czył w mailu, że kli­py mia­ły „poka­zać, jaki wpływ ma pan­de­mia na dzie­ci” i „poin­for­mo­wać rodzi­ców i opie­ku­nów o dostęp­no­ści szcze­pio­nek”. Użyt­kow­ni­cy mediów spo­łecz­no­ścio­wych uzna­li je jed­nak za „prze­ra­ża­ją­ce i pro­pa­gan­do­we”. W efek­cie fil­my zosta­ły usu­nię­te z sie­ci w czwar­tek wieczorem.

Jeden z fil­mów poka­zy­wał dziew­czyn­kę, któ­ra tęsk­nie patrzy przez okno na gru­pę dzie­ci bawią­cych się na dwo­rze. Mama nie pozwa­la jej jed­nak wyjść na dwór, „bo jesz­cze coś wisi w powie­trzu”. Na ekra­nie poja­wia się pod­pis mówią­cy o tym, że dzie­ci powin­ny być na zewnątrz, a nie w domu. W kolej­nym fil­mie przed­sta­wio­na była scen­ka poka­zu­ją­ca mamę pod­czas tele­kon­fe­ren­cji. Nagle do poko­ju wpa­da cór­ka i zaczy­na jej prze­szka­dzać. Film koń­czy się hasłem „Ona powin­na być w szko­le”. Wszyst­kie 20–30-sekundowe spo­ty zakoń­czo­ne były wyświe­tle­niem infor­ma­cji „Szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 są dostęp­ne dla dzie­ci od 6 mie­sią­ca do 12 roku życia. Dzię­ku­je­my za zaszcze­pie­nie się”.

Health Cana­da zatwier­dzi­ło w lip­cu szcze­pion­ki dla naj­młod­szych dzie­ci, ale odse­tek zaszcze­pio­nych wśród dzie­ci w Toron­to pozo­sta­je znacz­nie niż­szy niż wśród doro­słych. W gru­pie wie­ko­wej od 5 do 11 lat zaszcze­pio­nych co naj­mniej jed­ną daw­ką jest 60 proc. toron­toń­skich dzie­ci, a do 5 lat – tyl­ko 8 proc. W gru­pie doro­słych odse­tek zaszcze­pio­nych wyno­si 92 proc.

Ross poin­for­mo­wał, że kam­pa­nia kosz­to­wa­ła 20 000 dola­rów. Stwier­dził, że nie powio­dła się, ponie­waż widzo­wie rozu­mie­li jej prze­sła­nie jako „jeśli dziec­ko jest nie­zasz­cze­pio­ne, powin­no pozo­stać w izo­la­cji domo­wej”. A nie o to cho­dzi­ło. Zazna­czył, że decy­zja mia­sta nie jest bynaj­mniej ukło­nem w stro­nę grup, któ­re ide­olo­gicz­nie są prze­ciw­ne szczepieniom.

Obec­nie ratusz zarzą­dził prze­gląd przy­go­to­wa­ne­go mate­ria­łu. Ross prze­ka­zał, że kolej­ne ogło­sze­nia publicz­ne będą prze­cho­dzić bar­dziej rygo­ry­stycz­ny pro­ces akceptacji.