Die­ce­zja Hamil­ton: Na Mszę św. tyl­ko po zaszczepieniu?

Jim Long sekre­tarz Die­ce­zji Hamil­toń­skiej wysto­so­wał pismo do wszyst­kich para­fii, w któ­rym stwier­dza, że choć do tej pory pro­win­cja nie wyma­ga aby uczest­ni­czą­cy we Mszach świę­tych byli w peł­ni zaszcze­pie­ni to jed­nak wszyst­kie para­fie powin­ny skon­sul­to­wać ze swo­imi miej­sco­wy­mi jed­nost­ka­mi zdro­wia publicz­ny­mi czy będą musia­ły wpro­wa­dzić dodat­ko­we środ­ki bez­pie­czeń­stwa takie jak poświad­cze­nie szczepienia.

Zaświad­cze­nie o peł­nym zaszcze­pie­niu będzie rów­nież wyma­ga­ne, aby uczest­ni­czyć w wyda­rze­niach i impre­zach orga­ni­zo­wa­nych w salach ban­kie­to­wych czy cen­trach kon­fe­ren­cyj­nych. Die­ce­zja reko­men­du­je, aby poszcze­gól­ne para­fie na razie nie udo­stęp­nia­ły swo­ich sal  i miejsc spo­tkań a jeśli zde­cy­du­ją się je otwo­rzyć, to wyma­ga­ły dowo­du szczepienia.

Rów­nież w przy­pad­ku uczest­ni­ków styp i przy­jęć wesel­nych wyma­ga­ne będzie przed­sta­wie­nie nega­tyw­ne­go testu anty­ge­no­we­go na Covid prze­pro­wa­dzo­ne­go nie wcze­śniej czy­li się 48 h przed daną impre­zę, jako alter­na­ty­wy do zaświad­cze­nia o szcze­pie­niu., Testy będą musia­ły być zaku­pio­ne ze środ­ków prywatnych.

REKLAMA

Die­ce­zja pod­kre­śla że pra­cu­je z praw­ni­ka­mi aby przed­sta­wić zasa­dy wymo­gów szcze­pion­ko­wych, któ­re wkrót­ce zosta­ną roze­sła­ne do parafii.