Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
BARDZO TANIO!

BARDZO TANIO!

BARDZO TANIO do wspól­ne­go zamiesz­ka­nia w apar­ta­men­cie dla kobiety.Okolica Lakeshore/Mississauga Rd.Proszę dzwo­nic tel.647–809-6892.
03/31/2020
umeblowany pokój w bejsmencie

ume­blo­wa­ny pokój w bejsmencie

Wynaj­mę ume­blo­wa­ny pokój w bsm, wspól­na kuch­nia, łazien­ka z dru­gim panem, świet­na loka­li­za­cja Dixie/Dundas, bez par­kin­gu, 647 855 3677
09/05/2019
Pokój w apartamencie

Pokój w apartamencie

Pokój w apar­ta­men­cie do wyna­ję­cia dla pra­cu­ją­ce­go męż­czy­zny od zaraz, cena 450 dol. Bli­sko pla­zy Wisła i komu­ni­ka­cji Tel.647–857-0369
09/04/2019
Pokój wynajmę

Pokój wynaj­mę

Pokój do wyna­ję­cia, oko­li­ca Erin Mils Pkwy. i Dun­das. Mile widzia­ne oso­by na wizy­cie. Tel. 647–800-7209
08/29/2019
Szukam pokoju

Szu­kam pokoju

Mło­de spo­koj­ne mał­żeń­stwo, szu­ka poko­ju do 1 wrze­śnia tel. 647–861-8551
07/23/2019