Monday, October 3, 2022
video

Lider Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej oskar­żo­ny o “nie­to­le­ran­cję”

Rusza przedwyborcza kampania oszczerstw, pomówień i przekłamań. W tym roku będzie agresywnie? - Nasz komentarz
video

Obcho­dy rocz­ni­cy Kon­sty­tu­cji 3 Maja w Toron­to i w Mississaudze

Piękna pogoda, harcerze, politycy szczebla federalnego i prowincyjnego, działacze organizacji polonijnych, przedstawiciele służb konsularnych i trochę osób prywatnych, wzięło udział w obchodach rocznicy konstytucji...
video

PiS zaczy­na skła­dać dekla­ra­cje w spra­wie rosz­czeń żydowskich?

Komentarz na temat trzech wydarzeń minionego tygodnia: propozycji wpisania do Konstytucji RP członkostwa w Unii Europejskiej; Twicie premiera Morawieckiego zapewniającym że Polska nie wypłaci "żadnych...
video

Nie­zwy­kła histo­ria otwar­cie wysta­wy w Owen Sound

Niezwykła, mało znana historia obozu szkoleniowego w kanadyjskiej miejscowości Owen Sound w Ontario, gdzie szkoliło się w latach 40. ub. wieku kilkuset polskich żołnierzy...
video

Podą­ża­nie za świa­tłem. Wysta­wa Wil­ka Markiewicza

Wilek Markiewicz był myślicielem, publicystą, ale przede wszystkim artystą, cały czas poszukiwał odpowiedzi na podstawowe pytania o życie, o człowieka, Żyd z...
video

Roz­mo­wa z Woj­cie­chem Sum­liń­skim 14 04 2019

O nadziejach na suwerenną Polskę rozmawiamy z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem śledczym, autorem licznych książek w tym Niebezpieczne związki Donalda Tuska, Wojciech Sumliński...
video

Obcho­dy katyń­skie i smo­leń­skie w Toron­to 2019

Wiosną 1940 r. na rozkaz Sowieckiego Biura Politycznego i Jozefa Stalina, sowiecka tajna policja NKWD dokonała skrytobójczego mordu na polskiej elicie. Strzałem...
video

Polo­nia „na kartę”

Czyżby więc ktoś w Warszawie chciał rozwiązać ostatecznie kwestię Polonii „folkloryzując” nas przy pomocy Karty Polaka. Polak polonijny mógłby zatańczyć, zaśpiewać, przyklasnąć, przytupem, a nie wtrącać się do polskiego grajdołka politycznego. Tam mieszać mają starsi i mądrzejsi.
video

Nie­udol­na propaganda

Komiczny atak na środowiska usiłujące bronić Polski przed bezzasadnymi roszczeniami żydowskimi do tzw mienia bezspadkowego - komentuje Andrzej Kumor
video

Żeby­śmy się wszy­scy spo­tka­li w Nie­bie — Roz­mo­wa z reży­se­rem Miste­rium Męki Pań­skiej w...

Goniec: - Siostro Karolino, jak to się zaczęło, skąd pomysł, aby tutaj w naszej parafii zrobić Misterium Męki Pańskiej, i to z...