LIST OTWARTY 
  
Toron­to, 12 kwiet­nia 2019

Jeste­śmy poważ­nie zanie­po­ko­je­ni dłu­go­trwa­łą, nasi­la­ją­cą się glo­bal­ną kam­pa­nią anty­pol­ską, ofen­sy­wą kłamstw, prze­ina­czeń fak­tów histo­rycz­nych, insy­nu­acji i oszczerstw pod adre­sem Naro­du Pol­skie­go. Nie są to dzia­ła­nia przy­pad­ko­we. Jest to kam­pa­nia dłu­go­let­nia, świa­do­mie i pre­cy­zyj­nie przy­go­to­wa­na przez siły wro­gie, za apro­ba­tą śro­do­wisk, jeśli nie wro­gich to na pew­no obo­jęt­nych, dba­ją­cych tyl­ko o wła­sne inte­re­sy. Myślę, że minę­ły cza­sy olbrzy­mich kon­flik­tów zbroj­nych typu I czy II Woj­na Świa­to­wa, zbroj­nych inwa­zji z uży­ciem bro­ni. Najeźdź­cy czy też oku­pan­ci są o wie­le mądrzej­si. Te same cele moż­na osią­gnąć za pomo­cą mister­nych dzia­łań eko­no­micz­no-poli­tycz­nych bez jed­ne­go wystrzału.

Uko­ro­no­wa­niem tej bar­dzo zło­żo­nej i, nie­ste­ty, sku­tecz­nej dzia­łal­no­ści jest uchwa­le­nie w ame­ry­kań­skim Kon­gre­sie usta­wy s. 447/1226 o zwra­ca­niu mająt­ku bez­spad­ko­we­go. Na mar­gi­ne­sie, opi­nia pew­nych osób ze śro­do­wi­ska pol­skie­go, czy też polo­nij­ne­go twier­dzą­cych, że usta­wa ta nie będzie mia­ła mocy wią­żą­cej, jako że jest to usta­wa inne­go pań­stwa, mija się cał­ko­wi­cie z praw­dą, gdyż w obec­nej sytu­acji geo­po­li­tycz­nej nasz sojusz­nik i jak twier­dzą opty­mi­ści, „praw­dzi­wy przy­ja­ciel” Sta­ny Zjed­no­czo­ne, potra­fią łatwo wymóc na Pola­kach (w domy­śle – rzą­dzie pol­skim) sku­tecz­ne naci­ski, by żąda­nia finan­so­we pew­nych grup zaczę­ły być w Pol­sce realizowane.

Nie trze­ba być eko­no­micz­nym eks­per­tem aby dojść do słusz­ne­go wnio­sku, że był­by to koniec Pol­ski nie­pod­le­głej i suwe­ren­nej. Są to dzia­ła­nia na szko­dę Pań­stwa i Naro­du Pol­skie­go. I tu spre­cy­zu­ję moje sta­no­wi­sko: pod poję­ciem Naro­du rozu­miem Naro­du w naj­szer­szym rozu­mie­niu, czy­li Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Pol­sce i roz­sia­nych po całym świecie.

Zanie­po­ko­je­nie nasze wzra­sta tym bar­dziej, że obser­wu­je­my bar­dzo sła­be, nie­efek­tyw­ne dzia­ła­nia, czy też ich brak, ze stro­ny władz pol­skich lub prze­cho­dząc na grunt bar­dziej lokal­ny, naj­wyż­szych władz Kon­gre­su kana­dyj­skie­go. Sądzę, że war­to powró­cić do cza­sów, gdy Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej dzia­łał aktyw­nie i sku­tecz­nie w latach 60-tych, 70-tych, czy 80-tych, podej­mu­jąc wie­le ini­cja­tyw zakoń­czo­nych suk­ce­sa­mi dla dobra Pol­ski, Polo­nii i Polaków.

Popie­ra­my naj­now­szą ini­cja­ty­wę Polo­nii ame­ry­kań­skiej, mają­cą na celu obro­nę inte­re­sów Naro­du Pol­skie­go i sze­ro­ko poję­tej pol­skiej racji sta­nu. Może­my róż­nić się w oce­nach metod dzia­ła­nia, spra­wach pomniej­szych, cza­sa­mi trywialnych.

Przed nami spra­wa waż­niej­sza, nad­rzęd­na – Broń­my Ojczyzny!

Posta­wa bier­na, bez­czyn­ność, czy jak twier­dzą nie­któ­rzy, tyl­ko obser­wa­cja z dystan­su, przy jed­no­cze­snym bra­ku akcji, jest naj­mniej sku­tecz­na, czy­li naj­gor­sza. Pamię­taj­my – „Mil­cze­nie jest zna­kiem zgo­dy”. Zgo­dy na gra­bież i kolej­ne Roz­bio­ry! – tym razem ekonomiczne.

Będąc pod wra­że­niem rela­cji z kon­fe­ren­cji Pro-Pol­skiej z udzia­łem wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skich śro­do­wisk patrio­tycz­nych, ape­lu­je­my do patrio­tycz­nej Polo­nii kana­dyj­skiej o czyn­ne popar­cie dekla­ra­cji redak­to­ra naczel­ne­go „Nowe­go Ekra­nu”, Zbi­gnie­wa Lipiń­skie­go. VIDE YouTu­be: „Zbi­gniew Lipiń­ski powo­łu­je Ruch Obro­ny Mająt­ku Narodowego”. 

Zarząd Okrę­gu Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej utoż­sa­mia się z tą dekla­ra­cją i popie­ra rów­nież gorą­co ini­cja­ty­wę powo­ła­nia Ruchu Obro­ny Mająt­ku Narodowego.

Pole­mi­zu­jąc z twier­dze­nia­mi nie­któ­rych śro­do­wisk polo­nij­nych o nie­in­ge­ren­cję w spra­wy Pol­ski z uwa­gi na fakt, że miesz­ka­my poza jej gra­ni­ca­mi, pro­szę o przy­po­mnie­nie sobie histo­rii Wiel­kiej Emi­gra­cji, dzieł Mic­kie­wi­cza, Kra­siń­skie­go, czy też Nor­wi­da – poświę­ce­nia wie­lu tysię­cy ochot­ni­ków Błę­kit­nej Armii i zna­cze­nia dzia­łal­no­ści Pola­ków na emigracji.

Chce­my Pol­ski praw­dzi­wie wol­nej, nie­za­wi­słej i suwe­ren­nej! Obudź­my się i działajmy!


Za Zarząd Okrę­gu Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej

Bar­tło­miej Habrow­ski
Pre­zes

1 KOMENTARZ