Posło­wie par­tii Onta­rio Pro­gres­si­ve Con­se­rva­ti­ve do legi­sla­tu­ry nie powin­ni sta­wiać lojal­no­ści par­tii ponad inte­re­sa­mi swo­ich wybor­ców — twier­dzi bur­mistrz Toron­to John Tory, skar­żąc się na cię­cia w finan­so­wa­niu róż­nych usług przez pro­win­cję Ontario.

W  liście do pre­mie­ra Douga For­da, Tory ostrze­ga, że mia­sto stoi w obli­czu pod­wy­żek podat­ków lub cięć w pod­sta­wo­wych usłu­gach wła­śnie z powo­du ogra­ni­cze­nia trans­fe­ru środ­ków po uchwa­le­niu budże­tu pro­win­cji na 2019 r.

„Z pew­no­ścią w Toron­to wie­lu z tych MPP, któ­rzy zosta­li wybra­ni nie­wiel­ką więk­szo­ścią, powin­na być wyczu­lo­na na poglą­dy  miesz­kań­ców, któ­rych repre­zen­tu­ją — powie­dział Tory we wtorek.

REKLAMA

Bur­mistrz for­mal­nie zażą­dał od rzą­du For­da cof­nię­cia „jed­no­stron­nych cięć” w wyso­ko­ści 177,65 mln dol..„W cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca pro­win­cja ogra­ni­czy­ła nakła­dy na Toron­to Public Health, opie­kę nad dzieć­mi, ratow­ni­ków medycz­nych i zmnie­szy­ła udział Toron­to w pro­win­cyj­nym podat­ku od ben­zy­ny prze­zna­czo­nym na utrzy­ma­nie  TTC” — pisze Tory do For­da. „Wie­le z tych cięć doty­ka tak­że innych miast w Onta­rio, cho­ciaż z jakie­goś nie­wia­do­me­go powo­du Toron­to zosta­ło potrak­to­wa­ne najsurowiej”.

Nie chce­my, by ludzie zmu­sze­ni byli wypro­wa­dzać się z Toron­to i rezy­gno­wać z domów, ponie­waż nie będzie ich stać na spła­ty kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, po tym, jak wstrzy­ma­no pomoc w opie­ce nad dzieć­mi” — powie­dział Tory.
[yop_poll id=“4”]