W tym tygo­dniu roz­pocz­ną się szcze­pie­nia osób bez­dom­nych korzy­sta­ją­cych z miej­skich schro­nisk w Toron­to. Bez­dom­ni zosta­li uzna­ni przez pro­win­cję za gru­pę prio­ry­te­to­wą w fazie 1 pro­gra­mu szczepień.

Akcja ma się zacząć od schro­nisk naj­bar­dziej zagro­żo­nych poja­wie­niem się ogni­ska COVID-19. Wię­cej pla­có­wek będzie obję­tych szcze­pie­niem, w mia­rę jak mia­sto dosta­nie wię­cej dawek.

Do tego trwa­ją szcze­pie­nia wszyst­kich służb pierw­szej pomo­cy. Po otrzy­ma­niu kolej­nych dostaw szcze­pion­ki pro­gram obej­mie oso­by powy­żej 80 roku życia. Senio­rzy z tej gru­py będą mogli się zapi­sy­wać na szcze­pie­nia od 15 mar­ca. W przy­szłym mie­sią­cu mają ruszyć zapi­sy przez internet.