W nie­dzie­lę 9 czerw­ca 2019 roku odby­ła się 100 piel­grzym­ka do Cmen­ta­rza Hal­ler­czy­ków w Nia­ga­ra-on-the-Lake, jedy­ne­go pol­skie­go cmen­ta­rza woj­sko­we­go na tere­nie Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Jak zwy­kle byli przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych władz RP oraz miej­sco­wi politycy.