Rząd fede­ral­ny ogło­sił, że będzie kon­ty­nu­ował roz­bu­do­wę ruro­cią­gu Trans Moun­ta­in. Przez ostat­nie mie­sią­ce o ruro­cią­gu nie wspo­mi­na­no. We wto­rek mini­stro­wie ponow­nie przy­ję­li pro­jekt do reali­za­cji, a pra­ce mają ruszyć już latem. Pre­mier Tru­de­au nie przed­sta­wił nowe­go har­mo­no­gra­mu prac. Z poprzed­nich usta­leń wyni­ka­ło, że pro­jekt może być skoń­czo­ny w 2022 lub 2023 roku. Zawie­rał się w tym czas potrzeb­ny na uzy­ska­nie pozwo­leń na budo­wę skrzy­żo­wań z linia­mi kole­jo­wy­mi i ochro­nę gatun­ków roślin i zwie­rząt. Eko­lo­dzy i India­nie już zapo­wia­da­ją, że zro­bią wszyst­ko, by ruro­ciąg nie powstał.Zda­niem kry­ty­ków pra­ce są nie­wy­star­cza­ją­ce i opóź­nio­ne. Latem ubie­głe­go roku rząd zde­cy­do­wał się kupić ist­nie­ją­cy mają­tek nale­żą­cy do ruro­cią­gu Trans Moun­ta­in za 4,4 miliar­da dola­rów. W tym samym cza­sie fede­ral­ny sąd ape­la­cyj­ny cof­nął zgo­dę na roz­bu­do­wę i zmu­sił rząd do zor­ga­ni­zo­wa­nia ponow­nych kon­sul­ta­cji. Pod koniec tygo­dnia mini­ster finan­sów Bill Mor­ne­au ma wysłać listy do 129 rezer­wa­tów, by roz­po­cząć dys­ku­sję na temat udzia­łu finan­so­we­go w projekcie.

Reklama

Tru­de­au mówiąc o roz­bu­do­wie ruro­cią­gu zauwa­żył, że nie­któ­rzy nie zga­dza­ją się z argu­men­ta­cją rzą­du doty­czą­cą rów­no­wa­gi mię­dzy roz­wo­jem gospo­dar­ki i ochro­ną śro­do­wi­ska, ale „rząd to akceptuje”.

Finan­cial Post poda­je, że rury już są dostar­cza­ne na pla­ce budowy.