Nasi rodzi­ce w Pol­sce – wiel­ka miłość i zobowiązanie

Jak­że czę­sto bory­ka­my się z pro­ble­mem pozo­sta­wio­nych w Ojczyź­nie sędzi­wych rodzi­ców. Ist­nie­ją roz­wią­za­nia, mogą­ce zapew­nić Pań­stwa uko­cha­nym bli­skim god­ną i bez­piecz­ną starość.

Tele­opie­ka i tele­me­dy­cy­na w służ­bie seniora
W kra­jach Euro­py Zachod­niej tele­opie­ka jest powszech­nym roz­wią­za­niem popra­wia­ją­cym bez­pie­czeń­stwo senio­rów. W Pol­sce sys­te­my te są nowo­ścią, ale już ist­nie­je na ryn­ku kil­ka pro­fe­sjo­nal­nych firm ofe­ru­ją­cych usłu­gi tele­opie­kuń­cze na bazie nowo­cze­snych technologii.
Nawet samo­rzą­dy wdro­ży­ły do poli­ty­ki senio­ral­nej tele­opie­kę (jako pro­jek­ty pilo­ta­żo­we), i w wie­lu mia­stach zakwa­li­fi­ko­wa­ni do pro­jek­tu eme­ry­ci już otrzy­ma­li opa­ski życia.
Czym jest tele­opie­ka? Wyja­śnij­my to na przy­kła­dzie urzą­dze­nia SIDLY Care, ofe­ro­wa­ne­go przez fir­mę Care­Li­fe Sys­tem – jest to urzą­dze­nie kla­sy medycz­nej mie­rzą­ce pod­sta­wo­we para­me­try życio­we, z funk­cją SOS oraz detek­to­rem upad­ków. W sytu­acji zagro­że­nia wysy­ła sygnał alar­mo­wy pod zaufa­ne nume­ry tele­fo­nów, wybra­ne przez użyt­kow­ni­ka. Skła­da się z opa­ski na rękę z przy­ci­skiem, modu­łu głów­ne­go (bazy) i apli­ka­cji na tele­fon, pozwa­la­ją­cej na bie­żą­co śle­dzić para­me­try życio­we senio­ra. W przy­pad­ku koniecz­no­ści wezwa­nia pomo­cy (udar, upa­dek, napad, itp.) użyt­kow­nik naci­ska guzik, któ­ry wysy­ła do urzą­dze­nia-bazy sygnał SOS, baza zaś wysy­ła wia­do­mość do osób, któ­rych nume­ry tele­fo­nów zosta­ły poda­ne przy reje­stra­cji (np. rodzi­ny, sąsia­dów czy leka­rza). Oso­by te wie­dzą, że ich „pod­opiecz­ny” zna­lazł się w nie­bez­pie­czeń­stwie, widzą też wska­za­nia jego tęt­na, ciśnie­nia, tem­pe­ra­tu­ry i inne dane mogą­ce skon­tro­lo­wać poziom zagro­że­nia życia. Taka tech­no­lo­gia nie tyl­ko pozwa­la na szyb­kie udzie­le­nie facho­we pomo­cy, co może znacz­nie skró­cić czas ewen­tu­al­nej rekon­wa­le­scen­cji, ale rów­nież ratu­je życie. Pozwa­la rów­nież, dzię­ki szyb­kiej reak­cji, obni­żyć kosz­ty póź­niej­szej rehabilitacji.
Urzą­dze­nie nadaw­czo-odbior­cze (baza), co waż­ne, dzia­ła rów­nież w odle­gło­ści do oko­ło 200 m poza miesz­ka­niem. Jest to pro­ste, ale genial­ne roz­wią­za­nie dla osób star­szych lub nie­peł­no­spraw­nych, któ­re nie pozo­sta­ją pod sta­łą opie­ką lub miesz­ka­ją samotnie.
Care­Li­fe Sys­tem swo­im pod­opiecz­nym pro­po­nu­je zakup zesta­wu SIDLY Care za cenę 1399 zł. To tyl­ko 486 dolarów!

Ogól­no­pol­skie usłu­gi z zakre­su tele­opie­ki oraz tele­me­dy­cy­ny świad­czy rów­nież MTD Medi­cal. Wdro­żo­ny przez tę fir­mę sys­tem NOVO to opa­ska lub wisio­rek z guzi­kiem, umoż­li­wia­ją­cym bły­ska­wicz­ne łącze­nie się z Cen­trum Medycz­nym, któ­re może natych­miast przy­słać do pacjen­ta karet­kę (leka­rze zna­ją kod do spe­cjal­ne­go zam­ka w domu lub miesz­ka­niu). Urzą­dze­nie bazo­we zawie­ra zestaw gło­śno­mó­wią­cy, umoż­li­wia­ją­cy roz­mo­wy w przy­pad­ku gdy poszko­do­wa­ny nie jest w sta­nie dojść do telefonu.
Dru­gą ofer­tą MDT Medi­cal jest obsłu­ga tele­me­dycz­na, czy­li wspar­cie lekar­skie na odle­głość (przez tele­fon, komu­ni­ka­tor inter­ne­to­wy lub NOVO). Zestaw NOVO moż­na kupić za 1430 zł, lub wyku­pić abo­na­ment za wyna­jem zesta­wu (wraz ze świad­cze­niem tele­oopie­ki) za 124 zł mie­sięcz­nie. To prze­cież dla nas dochód za nie­ca­łe pół dnia pra­cy! – Zakres usług, któ­re roz­wi­ja­my obej­mu­je też oce­nę sta­nu zdro­wia i regu­lar­ne wizy­ty lekar­skie i pie­lę­gniar­skie – mówi Jacek Gle­ba, lekarz i pre­zes fir­my MDT Medical.

Reha­bi­li­ta­cja  na naj­wyż­szym poziomie
Cen­trum Nowo­cze­snej Reha­bi­li­ta­cji i Opie­ki Tri­Vi­ta znaj­du­je się w malow­ni­czej Porąb­ce na Ślą­sku. Jest pla­ców­ką świad­czą­cą usłu­gi opie­kuń­cze, pie­lę­gna­cyj­ne i reha­bi­li­ta­cyj­ne oso­bom prze­wle­kle cho­rym, nie­peł­no­spraw­nym, po prze­by­tych zda­rze­niach neu­ro­lo­gicz­nych oraz w pode­szłym wie­ku. Tri­Vi­ta dys­po­nu­je nowo­cze­snym Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji, 15 porad­nia­mi spe­cja­li­stycz­ny­mi i kom­for­to­wym zaple­czem poby­to­wym, gwa­ran­tu­ją­cym cało­do­bo­wą opie­kę i zabie­gi reha­bi­li­ta­cyj­ne. Cie­ka­we poło­że­nie ośrod­ka – w pięk­nych Beski­dach, w pobli­żu Jezio­ra Żywiec­kie­go, wpły­wa na psy­chi­kę pacjen­tów koją­co, co może przy­spie­szyć rekonwalescencję.
War­tą uwa­gi jest rów­nież ofer­ta Tri­vi­ty doty­czą­ca tzw. poby­tów wytchnie­nio­wych. Są to pakie­ty poby­to­we z peł­nym wyży­wie­niem, opie­ką pie­lę­gna­cyj­ną i pie­lę­gniar­ską 24/7, któ­rych celem jest zmia­na oto­cze­nia i zak­ty­wi­zo­wa­nie inte­lek­tu­al­ne oraz rucho­we pod­opiecz­nych, bez koniecz­no­ści wdra­ża­nia poważ­niej­szych pro­ce­dur medycznych.

Od 29 lat o reha­bi­li­ta­cję senio­rów dba pre­sti­żo­wa Kli­ni­ka Kro­jan­ty. Poło­żo­na w otu­li­nie bajecz­nych Borów Tuchol­skich pla­ców­ka skła­da się z kil­ku obiek­tów, wypo­sa­żo­nych w nowo­cze­sny sprzęt do reha­bi­li­ta­cji po uda­rze, wyle­wie, zła­ma­niach i wszel­kich dole­gli­wo­ściach narzą­du ruchu. Kli­ni­ka Kro­jan­ty zapew­nia rów­nież lecze­nie spe­cja­li­stycz­ne w cho­ro­bach geria­trycz­nych oraz świad­czy zabie­gi takie jak krio­te­re­pia, hydro­te­ra­pia, fizy­ko­te­ra­pia, kine­zy­te­ra­pia i inne. Kli­ni­ka Kro­jen­ty bazu­je na naj­now­szych urzą­dze­niach i spe­cja­li­stycz­nych tech­ni­kach medycz­nych, nie rezy­gnu­jąc przy tym ze sku­tecz­nych tech­nik tra­dy­cyj­nych, jak zabie­gi medy­cy­ny natu­ral­nej. Kom­for­to­we poko­je i apar­ta­men­ty gwa­ran­tu­ją wygod­ny pobyt i szyb­szą rekon­wa­le­scen­cję. Bli­skość jezior Poje­zie­rza Pomor­skie­go i rezer­wat bios­fe­ry zapew­nia­ją pod­opiecz­nym swo­isty mikro­kli­mat, co uła­twia szyb­ki powrót do zdro­wia, odno­wie­nie sił fizycz­nych i odprę­że­nie psychiczne.

Poło­żo­ny w Szy­ma­no­wie koło Kon­stan­ci­na-Jezior­nej nowo­cze­sny Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cji LEONARDI jest spe­cja­li­stycz­ną pla­ców­ką medycz­ną sku­pio­ną na reha­bi­li­ta­cji scho­rzeń narzą­du ruchu, neu­ro­lo­gicz­nych i kar­dio­lo­gicz­nych. To tu sku­tecz­nie leczy się dole­gli­wo­ści bólo­we sta­wów, kolan, bio­der, mied­ni­cy, pro­wa­dzi reha­bi­li­ta­cję poura­zo­wą krę­go­słu­pa i leczy dys­funk­cje ukła­du kost­ne­go. Kli­ni­ka pro­wa­dzi rów­nież sta­cjo­nar­ną opie­kę senio­ral­ną dla pacjen­tów wyma­ga­ją­cych sta­łej opie­ki i reha­bi­li­ta­cji. Zakwa­te­ro­wa­ni w kom­for­to­wych poko­jach mają zapew­nio­ny indy­wi­du­al­ny pro­gram reha­bi­li­ta­cyj­ny oraz dobra­ną do sta­nu zdro­wia die­tę. Kon­stan­ciń­ska Kli­ni­ka jest atrak­cyj­ną opcją wybo­ru dla senio­rów z Mazow­sza, gdyż pomi­mo bli­sko­ści War­sza­wy w Kon­stan­ci­nie panu­je mor­ski kli­mat (mia­sto posia­da też wła­sne tęż­nie!), a Kon­stan­cin uzy­skał sta­tus uzdro­wi­ska. Nie­ogra­ni­czo­ne godzi­ny odwie­dzin pen­sjo­na­riu­szy i bli­skość lot­ni­ska Cho­pi­na to kolej­ne atu­ty Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji LEONARDI, dzię­ki któ­rym Polo­nia powin­na wziąć go pod uwagę.

Dom opie­ki na god­ną jesień życia
Jura Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­ska jest jed­ną z naj­pięk­niej­szych kra­in Pol­ski. To wła­śnie na Jurze, w uro­czym mie­ście Mysz­ków mie­ści się dom dłu­go­ter­mi­no­wej opie­ki senio­ral­nej „Eden”. Kom­for­to­wo zapro­jek­to­wa­ne i indy­wi­du­al­nie urzą­dzo­ne przez samych pod­opiecz­nych poko­je i apar­ta­men­ty oraz cało­do­bo­wa opie­ka pie­lę­gniar­ska i fizy­ko­te­ra­peu­tycz­na zagwa­ran­tu­ją Pań­stwa senio­rom wygod­ną i bez­piecz­ną jesień życia. „Eden” przyj­mu­je pacjen­tów w pode­szłym wie­ku, rów­nież z każ­dym rodza­jem nie­peł­no­spraw­no­ści, zapew­nia­jąc im reha­bi­li­ta­cję, indy­wi­du­al­ne die­ty, zaję­cia kul­tu­ral­no-oświa­to­we, opie­kę medycz­ną i dusz­pa­ster­ską. Uro­kli­wa oko­li­ca i czy­ste lasy w sąsiedz­twie korzyst­nie wpły­wa­ją na psy­chi­kę pen­sjo­na­riu­szy, dzię­ki cze­mu reha­bi­li­ta­cja jest sku­tecz­niej­sza. „Eden” dzie­li od lot­ni­ska Pyrzo­wi­ce zale­d­wie 25 km, co zapew­nia wygo­dę odwie­dzin oso­bom z zagranicy.
ORPEA Pol­ska jest lide­rem bran­ży opie­ki senio­ral­nej. Posia­da sieć 10 pla­có­wek – domów opie­ki i kli­nik reha­bi­li­ta­cyj­nych. Wkrót­ce otwo­rzy kolej­ne 8 w naj­więk­szych pol­skich mia­stach. Kom­for­to­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb osób star­szych, zapew­nia­ją cało­do­bo­wą opie­kę oraz róż­ne for­my reha­bi­li­ta­cji neu­ro­lo­gicz­nej, orto­pe­dycz­nej i kar­dio­lo­gicz­nej. Domy spe­cja­li­zu­ją się m.in. w opie­ce nad oso­ba­mi z cho­ro­bą Alzhe­ime­ra (spe­cjal­ne Cen­trum Alzhe­ime­ra w Rezy­den­cji Na Dyrek­cyj­nej we Wro­cła­wiu, a wkrót­ce na Gór­nym Ślą­sku i na Mazow­szu). Pra­wie wszyst­kie pla­ców­ki (poza jed­ną) mają sta­tus pod­mio­tu lecz­ni­cze­go – czy­li pod­le­ga­ją kon­tro­li róż­nych insty­tu­cji, a per­so­ne­lo­wi sta­wia się bar­dzo wyso­kie wyma­ga­nia, rów­nież w kwe­stii odpo­wied­nie­go trak­to­wa­nia pod­opiecz­nych. – W myśl filo­zo­fii mię­dzy­na­ro­do­wej Gru­py ORPEA, któ­ra brzmi: „życie z nami trwa dalej”, uspraw­nia­my i akty­wi­zu­je­my naszych miesz­kań­ców i pacjen­tów reha­bi­li­ta­cyj­nych, orga­ni­zu­je­my impre­zy kul­tu­ral­ne, jeź­dzi­my na wyciecz­ki, a nawet wycho­dzi­my do teatru z pacjen­ta­mi oddy­cha­ją­cy­mi na sta­łe przy pomo­cy respi­ra­to­ra, za co zosta­li­śmy nagro­dze­ni w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie Lide­rów Ochro­ny Zdro­wia – mówi Mag­da­le­na Michal­ska, dyrek­tor mar­ke­tin­gu, komu­ni­ka­cji i PR.

Pre­zen­ty dla Pań­stwa rodzi­ców lub dziad­ków w Polsce
Zaczął się okres urlo­po­wy i czas wzmo­żo­nych podro­ży do sta­rej Ojczy­zny. Wie­lu z naszych Czy­tel­ni­ków już zapla­no­wa­ło odwie­dzi­ny rodzi­ców czy dziad­ków i zasta­na­wia­ją się nad pre­zen­tem z Kana­dy, któ­ry spra­wi im radość, popra­wi zdro­wie i uła­twi codzien­ne funkcjonowanie.
Pod­po­wia­da­my: z Kana­dy war­to przy­wieźć syrop klo­no­wy, a arty­ku­ły medycz­ne i inne pro­duk­ty dedy­ko­wa­ne senio­rom kupią Pań­stwo w Pol­sce – mar­ko­we, z euro­pej­skim cer­ty­fi­ka­tem jako­ści i w dużo niż­szej cenie!
Zachę­ca­my naszych Czy­tel­ni­ków do zain­te­re­so­wa­nia się senio­ral­nym skle­pem inter­ne­to­wym Żyj Łatwiej (www.zyjlatwiej.pl). Set­ki naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów – od nowo­cze­snych wóz­ków inwa­lidz­kich po arty­ku­ły pierw­szej potrze­by zaku­pią Pań­stwo wła­śnie w tym skle­pie, w dobrej cenie, a prze­sył­ka dotrze bły­ska­wicz­nie pod wska­za­ny adres. War­to zwró­cić uwa­gę na przy­kła­do­we ceny pro­duk­tów zamiesz­czo­nych w ogło­sze­niu skle­pu Żyj Łatwiej i porów­nać je z cena­mi z naszej tabel­ki. Wnio­sek jest oczy­wi­sty – zrób­my zaku­py w Pol­sce, nie prze­pła­caj­my za takie same lub podob­ne pro­duk­ty dostęp­ne w Kana­dzie. Tym bar­dziej, że w przy­pad­ku koniecz­no­ści ser­wi­so­wa­nia czy rekla­ma­cji cała pro­ce­du­ra jest dużo prost­sza, niż gdy­by­śmy mie­li prze­pro­wa­dzać ją z tere­nu Kanady.

Kola­gen dla ludzi starszych
Natu­ral­ny kola­gen zawar­ty w pro­duk­cie 4Flex zdo­był w Pol­sce uzna­nie milio­nów osób cier­pią­cych na dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z narzą­dem ruchu czy po pro­stu ze sta­ro­ścią. To abso­lut­ny numer jeden wśród pro­duk­tów kola­ge­no­wych dla senio­rów. 4Flex jest kola­ge­nem nowej gene­ra­cji wspie­ra­ją­cym sta­wy z pro­ble­ma­mi; Kola­gen For­ti­gel® zawar­ty w 4Flex, wchła­nia się aż w 95% i gro­ma­dzi głów­nie w tkan­ce chrzęst­nej. To w zasa­dzie „must have” każ­dej oso­by po 50. roku życia. Zatem, zamiast przy­wo­zić z Kana­dy podob­ny pro­dukt dla Pań­stwa rodzi­ców czy dziad­ków, war­to kupić go już będąc w Pol­sce – jest dostęp­ny w każ­dej apte­ce na tere­nie kra­ju. Mie­sięcz­na kura­cja to koszt ok. 50 zł, czy­li nie­wie­le. War­to go kupić tak­że dla sie­bie i dla swo­ich przy­ja­ciół w Kana­dzie, ponie­waż jego dobro­czyn­ny wpływ na sta­wy będzie­my odczu­wać przez dłu­gi czas.