W sobo­tę 19 paź­dzier­ni­ka na dwa dni przed wybo­ra­mi fede­ral­ny­mi roz­ma­wia­my z Pola­ka­mi na pla­zie Wisła w Mis­sis­sau­dze — nie tyl­ko o poli­ty­ce, ale też o ich oce­nie sytuacji.