Nie­do­bór stat­ków zmu­sza Kana­dę do odwo­ła­nia klu­czo­wej misji badaw­czej w zakre­sie zmian kli­ma­tu
Eks­pe­dy­cja mia­ła mia­ła doko­ny­wać takich pomia­rów, jak tem­pe­ra­tu­ra w całej pio­no­wej kolum­nie wod­nej, czy licz­ba mikro­sko­pij­nych organizmów

Mini­ster­stwo Rybo­łów­stwa i Oce­anów zosta­ło zmu­szo­na tej jesie­ni do anu­lo­wa­nia pod­sta­wo­wych badań oce­ano­gra­ficz­nych w celu moni­to­ro­wa­nia zmian kli­ma­tu, ponie­waż nie moż­na było zna­leźć stat­ku zdol­ne­go pora­dzić sobie z trud­ny­mi warun­ka­mi pogo­do­wy­mi na Pół­noc­nym Atlantyku.

56-let­ni kana­dyj­ski sta­tek nauko­wy stra­ży wybrze­ża Hud­son zwy­kle prze­pro­wa­dza bada­nia w ramach pro­gra­mu moni­to­ro­wa­nia stre­fy atlan­tyc­kiej (AZMP), ale w tym roku Hud­son był nie­do­stęp­ny, ponie­waż remont mają­cy na celu prze­dłu­że­nie życia jed­nost­ki trwa dłu­żej niż oczekiwano.

Reklama

 

Od lat 90. pro­gram moni­to­ro­wa­nia stre­fy atlan­tyc­kiej obej­mu­je eks­pe­dy­cje naukow­ców na morze dwa razy w roku w celu gro­ma­dze­nia danych bio­lo­gicz­nych, che­micz­nych i fizycz­nych u wschod­nie­go wybrze­ża Kanady.

Rej­sy mor­skie mie­rzą wszyst­ko, od tem­pe­ra­tur w całej kolum­nie wod­nej po zakwi­ty mikro­sko­pij­nych orga­ni­zmów u pod­sta­wy łań­cu­cha pokarmowego.

Po  pierw­szy raz kie­dy bada­nie  zosta­ło anulowane.