“Mie­nie bez­dzie­dzicz­ne” w pro­mi­nent­nej ana­li­zie Jeru­sa­lem Post — komen­tu­je Andrzej Kumor.

Przy­po­mnieć nale­ży, że wie­lu byłych pol­skich oby­wa­te­li ‑bez wzglę­du na wia­rę i przy­na­leż­ność etnicz­ną odzy­ska­ło mają­tek upań­stwo­wio­ny przez komu­ni­stów w cza­sach po II woj­nie światowej.

Rów­nież ist­nie­ją­cym w dzi­siej­szej Pol­sce 9 gmi­nom żydow­skim nada­no (bo trud­no w tym wypad­ku mówić o “zwro­cie”) mają­tek — głów­nie nie­ru­cho­mo­ści — po ponad 3000 gmi­nach żydow­skich ist­nie­ją­cych w II RP war­to­ści ok 7 — 9 mld USD. W nie­któ­rych wypad­kach nada­no mają­tek za któ­ry PRL wypła­ci­ła w latach 60. odszko­do­wa­nie Żydom w USA.