Prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie w Pol­sce w IV kw. 2019 r. wzro­sło o 6,9 proc.  i wynio­sło 5.198,58 zł (1761.78 dol. kana­dyj­skich) — podał Głów­ny Urząd Statystyczny.

Pomi­mo tego, że wie­lo­krot­nie w prze­strze­ni publicz­nej mówi­my, że wzra­sta­ją ceny, to tak napraw­dę siła nabyw­cza pie­nią­dza jest coraz wyż­sza — pod­kre­śli­ła w śro­dę mini­ster rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej Mar­le­na Maląg, zwra­ca­jąc uwa­gę na wzrost wyna­gro­dzeń w ostat­nich latach.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster Mar­le­na Maląg powie­dzia­ła, że z danych GUS wyni­ka, iż prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie w gospo­dar­ce naro­do­wej w ubie­głym roku wynio­sło 4918,17 zł (1666.75 dol. kana­dyj­skich). Ozna­cza to, że real­ny wzrost prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w 2019 r. w sto­sun­ku do roku poprzed­nie­go wyniósł 4,8 proc.

Sze­fo­wa MRPiPS wska­za­ła, że w latach 2012–2015 real­ny wzrost prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia wyno­sił 11 proc. Nato­miast w latach 2016–2019 wyniósł on 19,4 proc.

reklama

Mini­ster Maląg pod­kre­śla­ła, że dużo szyb­ciej rośnie też mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie. Wska­za­ła, że w latach 2015–2020 mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę wzro­sło o 850 zł, z pozio­mu 1750 zł do 2600 zł.

Z kolei wice­mi­ni­ster rodzi­ny Ali­na Nowak doda­ła, że sytu­acja na ryn­ku pra­cy jest naj­lep­sza od lat. Wska­za­ła, że na prze­strze­ni lat odno­to­wa­no suk­ce­syw­ny spa­dek licz­by bezrobotnych.

Z sza­cun­ków MRPiPS wyni­ka, że sto­pa bez­ro­bo­cia w stycz­niu wzro­sła do 5,5 proc. z 5,2 proc. w grudniu.

za pap