Kana­da zamy­ka gra­ni­ce dla wszyst­kich podróż­nych, któ­rzy nie mają kana­dyj­skie­go oby­wa­tel­stwa lub nie są sta­ły­mi rezy­den­ta­mi. Wyjąt­ki prze­wi­dzia­no dla bli­skich człon­ków rodzin oby­wa­te­li, załóg lot­ni­czych, podróż­nych, dla któ­rych Kana­da jest kra­jem tran­zy­to­wym, dyplo­ma­tów i, jak powie­dział pre­mier Justin Tru­de­au, “tym razem” dla oby­wa­te­li Sta­nów Zjednoczonych.

Tru­de­au dodał, że nikt, kto wyka­zu­je obja­wy zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem, nie zosta­nie wpusz­czo­ny na pokład samo­lo­tu lecą­ce­go do Kana­dy. Prze­woź­ni­cy lot­ni­czy będą zobo­wią­za­ni do prze­pro­wa­dze­nia pobież­nej oce­ny sta­nu zdro­wia każ­de­go pasa­że­ra zgod­nie z wytycz­ny­mi kana­dyj­skiej agen­cji zdro­wia publicznego.

Zamknię­cie gra­nic obo­wią­zu­je od 18 mar­ca od godzi­ny 12:01 w nocy.

Reklama

Tru­de­au zapew­nił Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy są za gra­ni­cą, że rząd ich nie pozo­sta­wi samych sobie. Zosta­nie dla nich wpro­wa­dzo­ny spe­cjal­ny pro­gram umoż­li­wia­ją­cy powrót samo­lo­tem do kra­ju. Prze­wi­du­je się rów­nież pomoc finan­so­wą na powrót oraz czas ocze­ki­wa­nia na powrót w ramach Emer­gen­cy Loan Pro­gram for Cana­dians Abro­ad. Jeśli Kana­dyj­czy­cy znaj­du­ją­cy się za gra­ni­cą mają moż­li­wość powro­tu środ­ka­mi komer­cyj­ny­mi, powin­ni z nich skorzystać.

Od 18 mar­ca loty z zagra­ni­cy będą mogły lądo­wać tyl­ko w Mont­re­alu, Toron­to, Cal­ga­ry i Van­co­uver. Dzię­ki temu łatwiej będzie wyko­ny­wać bada­nia prze­sie­wo­we pasa­że­rów. Prze­kie­ro­wa­nia nie będą doty­czyć lotów kra­jo­wych i tych ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz lotów z “cie­płych kra­jów” takich jak Mek­syk czy Karaiby.

Tru­de­au zastrzegł, że nowe środ­ki ostroż­no­ści nie będą się odno­sić do prze­wo­zu towa­rów. Rząd nie chce prze­ry­wać łań­cu­chów dostaw.

Nowy rygor będzie utrzy­ma­ny “tak dłu­go, jak to konieczne”.

Zamknię­cia gra­nic pod­czas swo­jej kon­fe­ren­cji pra­so­wej doma­gał się pre­mier Onta­rio Doug Ford.

W całej Kana­dzie jest 375 potwier­dzo­nych i wyso­ce praw­do­po­dob­nych przy­pad­ków COVID-19.

Dodat­ko­wo Justin Tru­de­au przy­po­mniał o uni­ka­niu wszel­kich podró­ży zagra­nicz­nych, któ­re nie są abso­lut­nie niezbędne.

Kana­dyj­skie służ­by gra­nicz­ne wpro­wa­dza­ją dodat­ko­we mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne i meto­dy prze­sie­wo­we na wszyst­kich punk­tach gra­nicz­nych (gra­ni­ce lądo­we i lot­ni­ska). Poja­wi się też więk­sza licz­ba funk­cjo­na­riu­szy. Od ponie­dział­ku wszy­scy podróż­ni — nie­za­leż­nie od tego, skąd przy­by­wa­ją — będą pyta­ni o wystę­po­wa­nie takich obja­wów jak kaszel, trud­no­ści w oddy­cha­niu i gorącz­ka. Będą też musie­li potwier­dzić, że na gra­ni­cy zale­co­no im 14-dnio­wą izolację.

Pyta­nia o stan zdro­wia będą wyświe­tla­ne na ekra­nie i podróż­ni będą musie­li zazna­czać swo­je odpo­wie­dzi. Funk­cjo­na­riu­sze CBSA mają zwra­cać uwa­gę na widocz­ne obja­wy zaka­że­nia. Jeśli ktoś wzbu­dzi pod­je­rze­nia, to nie­za­leż­nie od odpo­wie­dzi udzie­lo­nych w ankie­cie, będzie kie­ro­wa­ny na bada­nie do orga­nów ochro­ny zdro­wia publicznego.

Podróż­ni, któ­rzy będą budzić podej­rze­nia dosta­ną też masecz­kę chi­rur­gicz­ną wraz z instruk­cją, jak jej popraw­nie uży­wać. Na lot­ni­skach mają być wzmo­żo­ne zabie­gi dezynfekcyjne.