Z tego, co wiem, nie wiem; czy­li wybo­ry w Polsce

Gło­su­je­my w pol­skich wybo­rach na pre­zy­den­ta, ale z tego co dzi­siaj wie­my warun­ki tego gło­so­wa­nia są “kaska­der­skie”, — roz­mo­wa w samo­cho­dzie Janu­sza Niem­czy­ka i Andrze­ja Kumora

Reklama