Głów­na urzęd­nik Kana­dy ds. zdro­wia publicz­ne­go, dr The­re­sa Tam, tym razem zale­ca miesz­kań­com spo­łecz­no­ści, w któ­rych wciąż sze­rzy się COVID-19, by jed­nak nosi­li masecz­ki nie­me­dycz­ne, jeśli nie mogą utrzy­mać odpo­wied­niej odle­gło­ści od innych osób. Masecz­ki mogą być przy­dat­ne w środ­kach komu­ni­ka­cji publicz­nej albo w sklepach.

Pre­mier Justin Tru­de­au nie zale­cił odgór­nie nosze­nia mase­czek. Stwier­dził, że zosta­wia decy­zje pro­win­cjom. Pre­mier Quebe­cu Fran­co­is Legault nie wpro­wa­dził obo­wiąz­ku zakła­da­nia masek, ale powta­rzał, że ma nadzie­je, iż ludzie jed­nak będą je zakladać.

Dr Tam mówi­ła też o potrze­bie popra­wy sytu­acji w domach opie­ki i ochro­nie osób star­szych. W śro­dę poda­ła, że pra­wie poło­wa cho­rych z potwier­dzo­nym koro­na­wi­ru­sem wyzdro­wia­ła. Poza Onta­rio i Quebe­kiem odno­to­wy­wa­no poje­dyn­cze przy­pad­ki zaka­żeń. W dwóch naj­bar­dziej dotknię­tych przez pan­de­mię pro­win­cjach codzien­nie potwier­dza się kil­ka­set nowych przy­pad­ków. Wie­le z nich to oso­by, któ­re zaka­zi­ły się w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej. W ska­li kra­ju przy­pad­ki takie sta­no­wią jed­ną pią­tą wszyst­kich zacho­ro­wań oraz czte­ry pią­te przy­pad­ków śmiertelnych.

Rów­nież w śro­dę rząd Onta­rio wpro­wa­dził nad­zwy­czaj­ny prze­pis dają­cy mu moż­li­wość prze­ję­cia kon­tro­li nad doma­mi opie­ki. Obej­mu­je rów­nież ośrod­ki pry­wat­ne, pro­wa­dzo­ne przez mia­sta, orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne i non-pro­fit. Rząd nie sko­rzy­stał od razu z takiej moż­li­wo­ści, ale pre­mier Ford stwier­dził, że teraz Onta­rio będzie lepiej przy­go­to­wa­ne, jeśli trze­ba będzie szyb­ko dzia­łać. DO tej pory Quebec, Alber­ta i Kolum­bia Bry­tyj­ska korzy­sta­ły z moż­li­wo­ści inter­wen­cji w domach opieki.

Pod­czas wir­tu­al­nej sesji komi­sji zdro­wia Izby Gmin odzy­wa­li się też kry­ty­cy decy­zji rzą­du. Paul Bru­net, prze­wod­ni­czą­cy Con­se­il pour la pro­tec­tion des mala­des in Quebec, stwier­dził, że Kana­da i Quebec zigno­ro­wa­ły ostrze­że­nia WHO o zagro­że­niach dla senio­rów miesz­ka­ją­cych w ośrod­kach opie­ki. Jodi Hall z Cana­dian Asso­cia­tion for Long Term Care zauwa­ży­ła, że wie­le ośrod­ków nie może speł­nić reko­men­da­cji agen­cji zdro­wia publicz­ne­go doty­czą­cych izo­lo­wa­nia cho­rych, bo po pro­stu nie ma wystar­cza­ją­co miej­sca. Pen­sjo­na­riu­sze miesz­ka­ją w 3- i 4‑osobowych poko­jach, kory­ta­rze są wąskie, a jadal­nia jed­na dla wszyst­kich. W parze z reko­men­da­cja­mi powin­ny iść pie­nią­dze na moder­ni­za­cję infra­struk­tu­ry. Na remon­ty cze­ka ponad 400 ośrodków.