37-let­nia Polka Karo­li­na Cia­sul­lo, któ­ra zgi­nę­ła wraz z trze­ma mały­mi cór­ka­mi w wypad­ku samo­cho­do­wym w Bramp­ton w czwar­tek, była nauczy­ciel­ką w kato­lic­kim  kura­to­rium w Duf­fe­rin Peel (DPCDSB).

W twe­ecie DPCDSB potwier­dzi­ło, że Cia­sul­lo był nauczy­ciel­ką 4 kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej St. Isa­aca Joguesa.

Ponie­waż ist­nie­je moż­li­wość, że spraw­ca wypad­ku ucie­kał przed poli­cją, w wyja­śnie­nie zaan­ga­żo­wa­na jest spe­cjal­na poli­cyj­na jed­nost­ka docho­dze­nio­wa SIU

Reklama

Była świet­ną, wspa­nia­łą dziew­czy­ną. Feno­me­nal­ny nauczy­ciel, feno­me­nal­na oso­ba, feno­me­nal­ny przy­ja­ciel — mówią o zmar­łej znajomi.

„Nie ma słów, aby opi­sać, co się sta­ło i smu­tek, któ­ry wszy­scy odczu­wa­ją.” mówi­ła w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rzem  Aga­tha Kwaterska.