Inte­li­gent­ne oświe­tle­nie miej­skie posłu­ży­ło do nad­zo­ro­wa­nia pro­te­stu­ją­cych w San Die­go — infor­mu­je ser­wis Masha­ble, zwra­ca­jąc uwa­gę, że tego rodza­ju wyko­rzy­sta­nie sprzę­tu mają­ce­go uspraw­niać zarzą­dza­nie mia­stem od daw­na prze­wi­dy­wa­li eks­per­ci ds. pra­wa i technologii.

Według Masha­ble poli­cja w San Die­go wyko­rzy­sta­ła inte­li­gent­ne latar­nie miej­skie do pozy­ski­wa­nia nagrań pro­te­stu­ją­cych pod­czas maso­wych demon­stra­cji pod hasłem “Black Lives Mat­ter”. Latar­nie zamon­to­wa­no w mie­ście w 2017 r. Lokal­ny por­tal nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa Voice of San Die­go (VOSD) dono­si, że w maju i czerw­cu służ­by ubie­ga­ły się o nagra­nia z kamer latar­ni aż 35 razy.

“Nagra­nia, do któ­rych dotarł Voice of San Die­go, poka­zu­ją, że miej­sco­wa poli­cja była zain­te­re­so­wa­na przede wszyst­kim otrzy­ma­niem mate­ria­łów obra­zu­ją­cych akty wan­da­li­zmu, plą­dro­wa­nia i nisz­cze­nia mie­nia” — czy­ta­my w rapor­cie VOSD.

W 2017 r. zaj­mu­ją­ca się ochro­ną praw i wol­no­ści oby­wa­tel­skich w inter­ne­cie fun­da­cja Elec­tro­nic Fron­tier Foun­da­tion alar­mo­wa­ła, że inte­li­gent­ne sprzę­ty insta­lo­wa­ne w mia­stach celem popra­wy np. zarzą­dza­nia zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej mogą w przy­szło­ści posłu­żyć do nad­zo­ro­wa­nia spo­łe­czeń­stwa. Praw­ni­cy fun­da­cji wska­zy­wa­li, że inte­li­gent­ne latar­nie z umiesz­czo­ny­mi w nich kame­ra­mi mogą stać się narzę­dziem do iden­ty­fi­ka­cji i śle­dze­nia kon­kret­nych osób, któ­re uczest­ni­czą w pro­te­stach, idą do leka­rza lub uczęsz­cza­ją do świą­ty­ni okre­ślo­ne­go wyznania.

Reklama

Podob­ne ostrze­że­nie sfor­mu­ło­wa­ła w 2018 r. orga­ni­za­cja Ame­ri­can Civil Liber­ties Union (ACLU), któ­ra stwier­dzi­ła iż “wie­le roz­wią­zań dla inte­li­gent­nych miast może być wyko­rzy­sty­wa­nych do zadań takich jak moni­to­ro­wa­nie ruchu dro­go­we­go, ale i posłu­żyć rzą­do­wi do śle­dze­nia spo­tkań poli­tycz­nych, osób odwie­dza­ją­cych insty­tu­cje reli­gij­ne, a tak­że inne wraż­li­we lokalizacje”.

Inte­li­gent­ne latar­nie wypo­sa­żo­ne w kame­ry były rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne przez poli­cję pod­czas ubie­gło­rocz­nych pro­te­stów w Hong­kon­gu, gdzie słu­ży­ły do iden­ty­fi­ka­cji i wyszu­ki­wa­nia poszcze­gól­nych uczest­ni­ków demon­stra­cji. Pisa­ły o tym m.in. bry­tyj­skie dzien­ni­ki “Finan­cial Times” i “Guar­dian”.

pap