Pozo­sta­nie bez waż­nej wizy może mieć poważ­ne praw­ne kon­se­kwen­cje. W dodat­ku brak legal­ne­go sta­tu­su unie­moż­li­wia, w nie­któ­rych wypad­kach, korzy­sta­nie z ist­nie­ją­cych pro­gra­mów imi­gra­cyj­nych. Przy­kła­do­wo, nie­udo­ku­men­to­wa­na oso­ba nie będzie mogła zło­żyć poda­nia o nomi­na­cję pro­win­cji czy w sys­te­mie Express Entry.

Rząd imi­gra­cyj­ny, z powo­du Covid ‑19, zmie­nił cza­so­wo prze­pi­sy doty­czą­ce odno­wie­nia wyga­słej wizy-sta­tu­su imigracyjnego.

Przy­po­mnę, że do tej pory, wyga­słą wizę moż­na było prze­dłu­żyć tyl­ko w cią­gu 90 dni. A zatem jeśli ktoś na przy­kład ubie­gał się o prze­dłu­że­nie wizy, wizę stu­denc­ka lub pra­cy na tere­nie Kana­dy, i otrzy­mał decy­zje odmow­ną, pozo­sta­jąc tym samym bez legal­ne­go sta­tus, w sta­rych prze­pi­sach, mógł ubie­gać się o prze­wrót sta­tu­su jedy­nie w trzy mie­sią­ce i nie od daty waż­no­ści doku­men­tu, a od daty otrzy­ma­nia decy­zji odmow­nej. To waż­ne, ponie­waż wie­le osób bled­nie inter­pre­tu­je tą regu­łę prawną.

Reklama

Obec­nie okres ten, zezwa­la­ją­cy na zło­że­nie poda­nia o prze­wrót legal­ne­go sta­tus został wydłu­żo­ny do koń­ca grud­nia 2020. Powo­dem, jak infor­mu­je urząd, jest na przy­kład nie­moż­ność przy­go­to­wa­nia popraw­nie poda­nia i trud­no­ści, jakie może wnio­sko­daw­ca napo­tkać w zdo­by­ciu potrzeb­nych doku­men­tów, potrzeb­nych, by uzy­skać pozy­tyw­ną decyzję.

A zatem oso­by, któ­re zna­la­zły się w podob­nej sytu­acji i nie odno­wi­ły na czas swo­je­go legal­ne­go sta­tu­su, z takich czy innych przy­czyn, maja szan­se na odno­wie­nie wizy poby­tu cza­so­we­go i war­to wyko­rzy­stać ta pozy­tyw­na zmia­nę prawa.

Poda­nie o odno­wie­nie legal­ne­go sta­tu­su w Kana­dzie wysy­ła się obec­nie elek­tro­nicz­nie. Opla­ta rzą­do­wa wyno­si 200 dola­rów kanadyjskich.

I uwa­ga, ta zmia­na jest myślę tyl­ko cza­so­wa i ze wzglę­du na zaist­nia­łą sytu­ację,  od nowe­go roku pro­szę upew­nić się, czy ten prze­pis nadal obowiązuje.

Iza­be­la Embalo

Licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca pra­wa imigracyjnego

Kana­da

   416–515-2022.

www.emigracjakanada.net