Sprze­daż deta­licz­na w Chi­nach spa­dła o 11,4 proc. , pod­czas gdy sek­tor tury­stycz­ny rów­nież moc­no ucier­piał w wyni­ku wybu­chu koro­na­wi­ru­sa, a tak­że innych wyzwań, w tym powo­dzi w środ­ko­wych i połu­dnio­wych Chinach.
Jed­nak pla­ny wpro­wa­dze­nia 2,5‑dniowych week­en­dów w Chi­nach w celu roz­wo­ju tury­sty­ki i zwięk­sze­nia wydat­ków na wspar­cie gospo­dar­ki dotknię­tej koro­na­wi­ru­sem spo­tka­ły się z mie­sza­ny­mi reakcjami.
Do tej pory co naj­mniej pół tuzi­na pro­win­cji zachę­ci­ło fir­my do prze­dłu­że­nia week­en­du dla pra­cow­ni­ków, ale tyl­ko kil­ka miast odpo­wie­dzia­ło pozy­tyw­nie przed­sta­wia­jąc szcze­gó­ło­we plany.
.
Na począt­ku czerw­ca wła­dze Hulun­bu­ir, mia­sta w pół­noc­no-wschod­nim Regio­nie Auto­no­micz­nym Mon­go­lii Wewnętrz­nej, ogło­si­ły 2,5‑dniowy week­end do koń­ca wrze­śnia, umoż­li­wia­jąc wszyst­kim pra­cow­ni­kom agen­cji rzą­do­wych i przed­się­biorstw pań­stwo­wych wyko­rzy­sta­nie dodat­ko­we­go czasu.

Pra­cow­ni­cy muszą jed­nak pra­co­wać dodat­ko­we 40 minut dzien­nie, aby nad­ro­bić czas pod­czas nor­mal­ne­go tygo­dnia pra­cy, a tak­że przed­sta­wić dowód swo­jej podró­ży lub innej aktywności.
Mia­sto Yichang, dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto pro­win­cji Hubei po sto­li­cy Wuhan, od lip­ca do koń­ca roku ofe­ro­wa­ło tę samą moż­li­wość pra­cow­ni­kom rzą­du i firm państwowych.
Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne w 2019 r. Przez Natio­nal Aca­de­my of Eco­no­mic Stra­te­gy w ramach Chiń­skiej Aka­de­mii Nauk Spo­łecz­nych wyka­za­ło, że wzrost o 10% płat­ne­go urlo­pu może zwięk­szyć indy­wi­du­al­ne wydat­ki na podró­że o 1,69%.

 

reklama

za South Chi­na Mor­ning Post

 

Tym­cza­sem Chi­ny przy­go­to­wu­ją się do otwar­cia Hainan Oce­an Flo­wer Island, naj­więk­szej na świe­cie wyspy tury­stycz­nej stwo­rzo­nej przez człowieka