Pre­zy­dent USA Donald Trump jako pierw­szy poin­for­mo­wał w czwar­tek, że Izra­el i Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie (ZEA) nawią­żą sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne w ramach umo­wy, któ­rą nego­cjo­wa­ły rów­nież USA, i na mocy któ­rej Izra­el zre­zy­gnu­je z anek­sji czę­ści oku­po­wa­nych tery­to­riów palestyńskich.

Przy­wód­cy USA, ZEA i Izra­ela potwier­dzi­li infor­ma­cję o pla­nach usta­no­wie­nia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych we wspól­nym komu­ni­ka­cie, wyda­nym wkrót­ce po wystą­pie­niu Trumpa.

Ame­ry­kań­ski pre­zy­dent powie­dział dzien­ni­ka­rzom zebra­nym w Gabi­ne­cie Owal­nym, że liczy na to, iż dzię­ki “prze­ła­ma­niu lodów” inne arab­skie i muzuł­mań­skie kra­je pój­dą za przy­kła­dem ZEA.

Następ­ca tro­nu Abu Zabi szejk Moham­mad Ibn Zajed potwier­dził ponad­to na Twit­te­rze, że osią­gnię­to poro­zu­mie­nie, na mocy któ­re­go Izra­el wstrzy­ma się od anek­sji tery­to­riów palestyńskich.

Pakt ten, któ­ry został nazwa­ny “Poro­zu­mie­niem Abra­ha­ma”, jest zna­czą­cym suk­ce­sem Trum­pa w poli­ty­ce zagra­nicz­nej i został ogło­szo­ny tuż przed listo­pa­do­wy­mi wybo­ra­mi, w któ­rych ubie­ga się on o reelek­cję — pisze Reuters.

“WIELKI prze­łom dzi­siaj! Histo­rycz­ne Poko­jo­we Poro­zu­mie­nie pomię­dzy naszy­mi dwo­ma WIELKIMI przy­ja­ciół­mi, Izra­elem i Zjed­no­czo­ny­mi Emi­ra­ta­mi Arab­ski­mi” — napi­sał Trump na Twitterze.

Pre­mier Izra­ela Ben­ja­min Netan­ja­hu oce­nił, że nawią­za­nie sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych przez jego kraj z ZEA to “dzień histo­rycz­ny”. Amba­sa­dor Izra­ela w Waszyng­to­nie uznał, że to ” wiel­ki dzień dla poko­ju” i wyra­ził wdzięcz­ność Trum­po­wi za dopro­wa­dze­nie do “tego przełomu”.

Wyso­kiej ran­gi przed­sta­wi­ciel­ka władz pale­styń­skich Hanan Aszra­wi oskar­ży­ła ZEA o “nor­ma­li­za­cję” sto­sun­ków z Izra­elem, cze­mu Pale­styń­czy­cy byli zawsze prze­ciw­ni. “Izra­el został nagro­dzo­ny za to, co nie­le­gal­nie i usta­wicz­nie robił Pale­sty­nie od począt­ku oku­pa­cji” — napi­sa­ła Aszra­wi na Twit­te­rze. “Pro­szę nie rób­cie nam tej przy­słu­gi. Nie chce­my być waszym list­kiem figo­wym” — doda­ła, zwra­ca­jąc się do władz ZEA.

Rady­kal­ny pale­styń­ski Hamas, któ­ry kon­tro­lu­je Stre­fę Gazy, oskar­żył ZEA o to, że wbi­ły Pale­styń­czy­kom nóż w plecy.

Wyso­kiej ran­gi przed­sta­wi­ciel władz ZEA powie­dział agen­cji Reu­te­ra, że zawsze będą one wspie­ra­ły Pale­styń­czy­ków i nie zgo­dzą się na ulo­ko­wa­nie swej amba­sa­dy w Jero­zo­li­mie, dopó­ki nie doj­dzie do peł­ne­go poro­zu­mie­nia mię­dzy Izra­elem i Pale­styń­czy­ka­mi. Dodał, że zre­ali­zo­wa­nie pla­nu rzą­du Netan­ja­hu, doty­czą­ce­go anek­sji oku­po­wa­nych tery­to­riów, poło­ży­ło­by kres wszel­kim nadzie­jom na pokój.

Jak pisze Asso­cia­ted Press, ZEA będą pierw­szym pań­stwem Zato­ki Per­skiej i trze­cim kra­jem arab­skim — po Egip­cie i Jor­da­nii — któ­ry usta­no­wi sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne z Izraelem.

Dzien­nik “The Hill” przy­po­mi­na, że uzna­wa­nie Izra­ela, czy izra­el­skich insty­tu­cji było w świe­cie arab­skim, popie­ra­ją­cym Pale­styń­czy­ków, uzna­wa­ne za świętokradztwo.

“The Hill” zwra­ca też uwa­gę, że nawią­za­nie sto­sun­ków mię­dzy Izra­elem a ZEA to sku­tecz­ne posu­nię­cie admi­ni­stra­cji USA w ramach jej sze­rzej rozu­mia­nej poli­ty­ki bli­skow­schod­niej, obli­czo­nej na budo­wa­nie soju­szy prze­ciw Iranowi.

Trump zro­bił z Izra­ela “filar swej poli­ty­ki zagra­nicz­nej”, a czwart­ko­we poro­zu­mie­nie “to raczej dyplo­ma­tycz­ny prze­łom niż jed­no­stron­ne posu­nię­cie (USA), co spra­wia, że pre­zy­dent będzie się miał czym pochwa­lić na mniej niż trzy mie­sią­ce przed ter­mi­nem wybo­rów” — komen­tu­je “The Hill”.

Z komu­ni­ka­tu Trum­pa, Netan­ja­hu i Ibn Zaje­da wyni­ka, że przed­sta­wi­cie­le ich rzą­dów spo­tka­ją się w naj­bliż­szych tygo­dniach, by wypra­co­wać szcze­gó­ły poro­zu­mie­nia i pla­ny współ­pra­cy ZEA i Izra­ela w bar­dzo wie­lu obsza­rach, poczy­na­jąc od wspól­nej wal­ki z pan­de­mią koronawirusa.

Asso­cia­ted Press oce­nia, że Netan­ja­hu, idąc na ustęp­stwa, dostar­czył “swe­mu dobre­mu przy­ja­cie­lo­wi” Trum­po­wi pożą­da­ny suk­ces dyplomatyczny.

Dla Pale­styń­czy­ków rezy­gna­cja z for­mal­nej anek­sji tery­to­riów oku­po­wa­nych “nie­wie­le zmie­nia w prak­ty­ce” — komen­tu­je agen­cja AP. Izra­el w peł­ni kon­tro­lu­je Zachod­ni Brzeg Jor­da­nu i nadal roz­bu­do­wu­je tam swo­je osiedla.

ZEA poin­for­mo­wa­ły, że mają zamiar wybu­do­wać w Abu Zabi “Dom Rodzi­ny Abra­ha­ma”, w któ­rym znaj­dą się meczet, syna­go­ga i kościół.

za pap