Daw­niej robi­li to “par­tyj­ni”, dzi­siaj mamy nowy lans na nie­chrz­cze­nie dzie­ci i ogła­sza­nie o tym publicznie.

Pisze o tym w Gościu Nie­dziel­nym, Mile­na Kindziuk

Gwiaz­da tele­wi­zji Mał­go­rza­ta Roze­nek-Maj­dan i były pił­karz Rado­sław Maj­dan, zapo­wie­dzie­li że nie pla­nu­ją chrztu swe­go nowo naro­dzo­ne­go syna, “gdyż Kościół sprze­ci­wia się meto­dzie in vitro, w wyni­ku któ­rej ich dziec­ko zosta­ło poczę­te”. Nie ochrzczą też dla­te­go, że uwa­ża­ją, iż „Kościół jest od wia­ry, a nie od poli­ty­ki”, a poza tym „sytu­acja pedo­fil­ska też nie zosta­ła do koń­ca wyja­śnio­na”. Przy czym zazna­czy­li, że obo­je „są oso­ba­mi wierzącymi”.

Autor­ka przy­po­mi­na, że chrzest to naj­waż­niej­szy i pierw­szy sakra­ment w życiu, a włą­cze­nie dziec­ka do wspól­no­ty Kościo­ła, a przez to otwar­cie mu dro­gi do zba­wie­nia, nie może zale­żeć od tego, czy kon­kret­na sytu­acja jakie­goś duchow­ne­go jest już wyja­śnio­na, czy jesz­cze nie, albo od tego, że Kościół sprze­ci­wia się meto­dzie in vitro