Erin O’To­ole zdo­był przy­wódz­two Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej, obie­cał przed­sta­wić wizję zwięk­sze­nia zamoż­no­ści Kana­dyj­czy­ków i posze­rzyć bazę zwo­len­ni­ków tej partii.

Po sze­ścio­go­dzin­nym opóź­nie­niu spo­wo­do­wa­nym uster­ka­mi sys­te­mu gło­so­wa­nia, O’To­ole zdo­był 57 pro­cent gło­sów w trze­cim i ostat­nim gło­so­wa­niu, w porów­na­niu z 43 pro­cen­ta­mi  Pete­ra Mac­Kaya, któ­ry zajął dru­gie miejsce.

Reklama

O’To­ole odniósł zwy­cię­stwo po otrzy­ma­niu wspar­cia od Leslyn Lewis, któ­ra wypa­dła zaska­ku­ją­co dobrze w pierw­szym gło­so­wa­niu, ale odpa­dła w dru­gim. Derek Slo­an, jedy­ny kan­dy­dat o kon­ser­wa­tyw­nych poglą­dach na kwe­stie spo­łecz­ne, odpadł po pierw­szym głosowaniu.

W swo­im prze­mó­wie­niu, O’To­ole obie­cał dzia­łać na rzecz zjed­no­cze­nia par­tii, “bro­nić kon­ser­wa­tyw­nych war­to­ści” i pocią­gać do odpo­wie­dzial­no­ści rząd pre­mie­ra Justi­na Trudeau.

„Musi­my nadal punk­to­wać błę­dy libe­ra­łów i korup­cję, ale musi­my tak­że poka­zać Kana­dyj­czy­kom naszą wizję sil­niej­szej, zamoż­niej­szej i bar­dziej zjed­no­czo­nej Kana­dy” — powiedział.

Uzna­jąc, że par­tia musi posze­rzyć swo­ją bazę, aby wygrać następ­ne wybo­ry, O’To­ole zwró­cił się do wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków ze wszyst­kich regio­nów kra­ju i z róż­nych środowisk.

„Wie­rzę, że nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś czar­ny, bia­ły, brą­zo­wy,  jakiej jesteś rasy lub wyzna­nia, czy jesteś LGBT czy hete­ro, czy jesteś rdzen­nym Kana­dyj­czy­kiem, czy też dołą­czy­łeś do kana­dyj­skiej rodzi­ny trzy tygo­dnie temu lub trzy poko­le­nia temu” — powie­dział. — „Nie­za­leż­nie od tego jak sobie radzisz. Nie­za­leż­nie od tego, czy odda­jesz cześć Bogu w pią­tek, sobo­tę, nie­dzie­lę, czy w ogó­le… jesteś waż­ną czę­ścią Kana­dy i znaj­dziesz miej­sce w Kon­ser­wa­tyw­nej Par­tii Kanady”.

 

 

 

Erin O’To­ole
O’To­ole był mini­strem ds. Wete­ra­nów za cza­sów Har­pe­ra, a ostat­nio peł­nił funk­cję kry­ty­ka spraw zagra­nicz­nych par­tii. W 2017 roku zajął trze­cie miej­sce w ostat­nim wyści­gu kon­ser­wa­ty­stów. Po 12 latach służ­by w Kró­lew­skich Kana­dyj­skich Siłach Powietrz­nych O’To­ole uzy­skał tytuł praw­ni­ka i pra­co­wał jako praw­nik kor­po­ra­cyj­ny. Powie­dział, że jeśli zosta­nie wybra­ny na lide­ra, sku­pi się na two­rze­niu miejsc pra­cy i oży­wie­niu gospo­dar­ki Kanady.