Rząd fede­ral­ny prze­dłu­żył o mie­siąc ogra­ni­cze­nia w podró­żo­wa­niu w celu wal­ki z koronawirusem.

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bill Bla­ir ogło­sił w pią­tek na Twit­te­rze, że ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce mię­dzy­na­ro­do­wych podró­ży do Kana­dy zosta­ną prze­dłu­żo­ne do 30 września.

Oby­wa­te­le Kana­dy i oso­by z poby­tem sta­łym, któ­re wra­ca­ją  do Kana­dy, nadal będą musie­li pod­dać się kwarantannie.

Podróż­ni przy­by­wa­ją­cy do Kana­dy nadal będą pyta­ni, czy mają kaszel, gorącz­kę lub trud­no­ści w oddychaniu.

Nowo przy­by­li są zobo­wią­za­ni do pod­da­nia się kwa­ran­tan­nie przez 14 dni, jeśli nie mają obja­wów, lub izo­la­cji na 14 dni, jeśli mają.

Kana­da pod­ję­ła te kro­ki w celu powstrzy­ma­nia napły­wu obco­kra­jow­ców poza istot­ny­mi podróżami