Dla­cze­go indy­ki usy­pia­ją? — Ze Sta­ni­sła­wem Tymiń­skim o goto­wa­niu i innych pasjach

O pasjach życia, goto­wa­niu i innych roz­ma­wia­my ze Sta­ni­sła­wem Tymiń­skim byłym kan­dy­da­tem na pre­zy­den­ta Pol­ski, któ­ry o mały włos a był­by wywró­cił “okrą­gły stół”. Dzi­siaj Sta­ni­sław Tymiń­ski miesz­ka pod Toron­to “na wsi” i prócz pra­cy zawo­do­wej odda­je się wie­lu pasjom — jed­ną z nich jest goto­wa­nie. W domu Pań­stwa Tymiń­skich roz­ma­wia­my o żyw­no­ści, goto­wa­niu i prze­szło­ści. Sta­ni­sław Tymiń­ski zdra­dza tajem­ni­cę dobre­go przy­rzą­dze­nia pri­me rib — pie­cze­ni żeber­ko­wej, jed­ne­go z ulu­bio­nych dań i radzi, gdzie kupić dobre mię­so, dla­cze­go nie lubi poda­wać gościom indy­ka, a tak­że dla­cze­go, aby zro­bić dobry ser w Onta­rio domo­wym spo­so­bem trze­ba kupo­wać “mle­ko dla psów”. Zapra­sza­my na pra­wie godzin­ną wizy­tę i roz­mo­wę z jed­nym z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych Polaków.