Pekin ostrze­ga przed wro­gą poli­ty­ką nie tyl­ko Kana­dę, Chi­ny wła­śnie ostrze­gły oskar­ża wła­dze Austra­lii przed pro­wa­dze­niem „nie­przy­ja­znej i anta­go­ni­stycz­nej” poli­ty­ki wobec ChRL. Chi­ny mają w Austra­lii bar­dzo poważ­ne inwe­sty­cje i koope­ru­ją na pozio­mie sta­nów, będąc odbior­cą pło­dów rol­nych i surow­ców. Na Chi­ny przy­pa­da 40 proc. war­to­ści austra­lij­skie­go eks­por­tu co powo­du­je, że jed­no na 13 miejsc pra­cy w Austra­lii powsta­ło w fir­mach koope­ru­ją­cych z Chińczykami.

Austra­lij­skie środ­ki maso­we­go prze­ka­zu napi­sa­ły w śro­dę o chiń­skim doku­men­cie rzą­do­wym zawie­ra­ją­cym suro­wą oce­ną poli­ty­ki Austra­lii. Doku­ment zawie­ra oce­nę, iż Can­ber­ra pro­wa­dzi poli­ty­kę „nie­przy­ja­zną” wobec Peki­nu. Został on prze­ka­za­ny dzien­ni­ka­rzom Nine News, „The Syd­ney Mor­ning Herald” i „The Age”.

Doku­ment zawie­ra łącz­nie 14 zarzu­tów wobec dzia­łań austra­lij­skich władz. Pekin uzna­je za „anty­chiń­ską” nar­ra­cję think-tan­ku Austra­lian Stra­te­gic Poli­cy Insti­tu­te, tak jak i wystą­pie­nia przed­sta­wi­cie­li Austra­lii w spra­wie Taj­wa­nu, Sin­cian­gu i Hong­kon­gu. Odrzu­ca kry­ty­ką Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin i uwy­pu­kla przy­pad­ki inter­wen­cji prze­ciw chiń­skim dzien­ni­ka­rzom oraz anu­lo­wa­nia ich wiz. W doku­men­cie pod­kre­ślo­no rów­nież, że Austra­lia zablo­ko­wa­ła moż­li­wość uczest­nic­twa Huawei w budo­wie sie­ci 5G, ale oskar­ża się też Can­ber­rę o zablo­ko­wa­nie łącz­nie 10 chiń­skich inwe­sty­cji w sek­to­rze budo­wy infra­struk­tu­ry, upra­wy i hodow­li zwie­rząt. W Peki­nie kwe­stio­nu­ją tak­że publicz­ne oskar­ża­nie ChRL o ata­ku haker­skie czy austra­lij­skie oce­ny w spra­wie postę­po­wa­nia chiń­skich władz wobec epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa SARS CoV‑2.

Jed­nak jesz­cze ostrzej­sze było stwier­dze­nie ano­ni­mo­we­go dyplo­ma­ty chiń­skie­go, któ­ry komen­tu­jąc doku­ment jaki prze­ka­za­no Austra­lij­czy­kom stwier­dził – „Chi­ny są roz­gnie­wa­ne. Jeśli robisz z Chin wro­ga, Chi­ny będą wrogiem”.

Do pierw­szych napięć w rela­cjach Chin i Austra­lii doszło przy oka­zji kry­ty­ki ze stro­ny Can­ber­ry w kwe­stii poli­ty­ki Chin w cza­sie nara­sta­nia obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Efek­tem tego było wpro­wa­dze­nie przez ChRL zaka­zu impor­tu austra­lij­skie­go jęcz­mie­nia, psze­ni­cy, cukru, wina czer­wo­ne­go, drew­na, węgla, homa­rów, rudy mie­dzi i mie­dzi wyto­pio­nej z Australii.

Jed­nak mię­dzy obo­ma pań­stwa nara­sta­ją sprzecz­no­ści w ich geo­stra­te­gii. Austra­lia w coraz więk­szym stop­niu wkom­po­no­wu­je się w dzia­ła­nia rywa­li Chin takich jak USA, Japo­nia i Indie. We wto­rek pre­mier Austra­lii pod­pi­sał w Tokio umo­wę o współ­pra­cy woj­sko­wej z Japonią.

Rzecz­nik chiń­skie­go MSZ, Zhao Lijian, powie­dział dzien­ni­ka­rzom we wto­rek wie­czo­rem, że nie­któ­rzy miesz­kań­cy Austra­lii „mają ten­den­cję do trak­to­wa­nia roz­wo­ju Chin jako zagro­że­nia” i że jest to „pod­sta­wo­wa przy­czy­na” pro­ble­mów mię­dzy dwo­ma krajami.

Pan Zhao został zapy­ta­ny o komen­ta­rze austra­lij­skie­go mini­stra han­dlu Simo­na Bir­ming­ham, któ­re wystą­pi­ły w tym mie­sią­cu, a kon­kret­nie o komen­tarz mini­stra, że ​​„pił­ka jest w [chiń­skim] sądzie”, kie­dy przy­szło do roz­po­czę­cia roz­mów w spra­wie handlu.

Mini­stro­wie rzą­du fede­ral­ne­go od mie­się­cy nie mogli skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie ze swo­imi chiń­ski­mi odpo­wied­ni­ka­mi, a sena­tor Bir­ming­ham wzy­wał chiń­skich urzęd­ni­ków do bez­po­śred­niej roz­mo­wy z rządem .

„Poważ­ne trud­no­ści, z jaki­mi bory­ka­ją się sto­sun­ki Chi­ny-Austra­lia, są czymś, cze­go Chi­ny nie chcą, a odpo­wie­dzial­ność za spo­wo­do­wa­nie tej sytu­acji w ogó­le nie spo­czy­wa na Chi­nach” — powie­dział Zhao.

Wobec bra­ku roz­wią­za­nia wie­lu eks­por­te­rów dotknię­tych chiń­ski­mi sank­cja­mi szu­ka obec­nie alter­na­tyw­nych ryn­ków, na któ­rych mogą sprze­da­wać swo­je towa­ry i usługi.
Według sta­ty­styk Depar­ta­men­tu Spraw Zagra­nicz­nych i Han­dlu Chi­ny są bez wąt­pie­nia naj­więk­szym ryn­kiem eks­por­to­wym Austra­lii i dwu­stron­nym part­ne­rem handlowym.

Było to miej­sce prze­zna­cze­nia dla 32,6 proc. Austra­lij­skich towa­rów i usług eks­por­to­wa­nych w roku finan­so­wym 2018–2019, o war­to­ści eks­por­tu 134,7 mld dola­rów — Japo­nia była kolej­nym naj­więk­szym ryn­kiem eks­por­to­wym Austra­lii, z 13,1 proc. Udzia­łem war­tym 59,1 mld dolarów.

I cho­ciaż nie­któ­re dobra kon­sump­cyj­ne mogły­by zostać prze­nie­sio­ne na inne ryn­ki, sek­tor gór­ni­czy jest w dużym stop­niu uza­leż­nio­ny od ryn­ku chińskiego .

 

„Ocze­ku­je się, że [PKB] Chin wzro­śnie o 1,9 pro­cent, Sta­ny Zjed­no­czo­ne cof­ną się o 4,3 pro­cent, stre­fa euro o 8,3 pro­cent do tyłu, Indie — wiel­ka nadzie­ja na zastą­pie­nie Chin — cof­ną się o 10,3 pro­cent, nawet kra­je ASEAN o 3,4 pro­cent ”- twier­dzi jeden z analityków.

„Austra­lij­skie fir­my, nie mówiąc już o Can­be­rze, nie mają moż­li­wo­ści wybo­ru, gdzie znaj­du­je się glo­bal­na siła nabyw­cza. Obec­ny rok jest tego kla­sycz­nym przykładem”.

Cho­ciaż napię­cia poli­tycz­ne mię­dzy Austra­lią a Chi­na­mi wzro­sły w 2020 r., kraj ten nadal sprze­da­wał do Chin wię­cej eks­por­tu niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

za kresy.pl, https://www.abc.net.au/, smh.com.au