Mini­ster zdro­wia Onta­rio zasu­ge­ro­wa­ła w śro­dę, że Kana­da może zacząć otrzy­my­wać milio­ny dawek COVID-19 już w styczniu.

Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że od stycz­nia do mar­ca kraj ma otrzy­mać czte­ry milio­ny dawek szcze­pion­ki Pfi­zer , a tak­że dwa milio­ny dawek szcze­pion­ki Moderna.

1,6 milio­na dawek szcze­pion­ki Pfi­zer i 800 000 szcze­pio­nek Moder­na jest prze­zna­czo­nych dla Ontario.

Popro­szo­na bez­po­śred­nio o potwier­dze­nie dat i liczb, fede­ral­na mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du powie­dzia­ła tyl­ko, że to „napraw­dę eks­cy­tu­ją­ce”, iż Kana­da jest dobrze przy­go­to­wa­na do przy­ję­cia milio­nów dawek szcze­pion­ki od obu firm.

„Zanim dotrze­my do punk­tu dys­try­bu­cji, nale­ży wyko­nać kil­ka kro­ków, w tym prze­glą­du regu­la­cyj­ne­go Health Cana­da w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa obu szcze­pio­nek” — stwier­dzi­ła Hajdu.