Afry­kań­ska żaba szpo­nia­sta, Xeno­pus laevis, zazwy­czaj żyje w stru­mie­niach i jezio­rach Afry­ki Sub­sa­ha­ryj­skiej, szu­ka­jąc poży­wie­nia, któ­re roz­ry­wa noga­mi. W stycz­niu naukow­cy z Uni­ver­si­ty of Ver­mont i Tufts Uni­ver­si­ty opu­bli­ko­wa­li raport, któ­ry dał pła­zom inne życie. Zebra­li  embrio­nal­ną skó­rę i komór­ki ser­ca i ponow­nie zło­ży­li żywą mate­rię w robo­ty — prze­kształ­ca­jąc Xeno­pu­sa w ksenobota.

Xeno­bo­ty to pierw­sze robo­ty wyko­na­ne cał­ko­wi­cie z żywych mate­ria­łów. Zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne na super­kom­pu­te­rze z opro­gra­mo­wa­niem, któ­re naśla­du­je dobór natu­ral­ny: algo­ryt­my okre­śla­ją moż­li­we efek­tyw­ne kon­fi­gu­ra­cje tka­nek dla kse­no­bo­ta do wyko­na­nia okre­ślo­ne­go zada­nia, takie­go jak poru­sza­nie się przez pły­ny lub prze­no­sze­nie ładun­ku. Naj­bar­dziej obie­cu­ją­ce pro­jek­ty są uzy­ski­wa­ne za pomo­cą małych szczy­piec i żela­zek do kau­te­ry­za­cji, a następ­nie uwal­nia­ne na szal­kach Petrie­go, gdzie dro­bin­ki mię­sa pła­zów żyją przez oko­ło tydzień, zanim ule­gną roz­kła­do­wi. Nie ma tu żad­nej elek­tro­ni­ki. Zacho­wa­nia są pro­gra­mo­wa­ne cał­ko­wi­cie poprzez struk­tu­ral­ny układ pul­su­ją­cych komó­rek ser­ca utrzy­my­wa­nych w macie­rzy sztyw­nych komó­rek skóry.

 

Cho­ciaż kse­no­bo­ty nie potra­fią jesz­cze wię­cej niż czoł­gać się lub pły­wać, naukow­cy widzą w nich ogrom­ny poten­cjał, jeśli cho­dzi o pomoc w takich dzie­dzi­nach, jak medy­cy­na i środ­ki zarad­cze. W przy­szło­ści kse­no­bo­ty moż­na by zapro­jek­to­wać tak, aby dostar­cza­ły leki przez ludz­kie cia­ło lub zbie­ra­ły mikro­pla­sti­ki w oce­anach, a po wyko­na­niu zada­nia ule­ga­ły­by biodegradacji.

 
za https://www.discovermagazine.com/