Sklep z arty­ku­ła­mi wypo­sa­że­nia wnętrz w pół­noc­nym York omi­nął zasa­dy blo­ka­dy anty­pan­de­micz­nej COVID-19, ofe­ru­jąc sprze­daż arty­ku­łów spożywczych.

W pią­tek po połu­dniu klien­ci mogli robić zaku­py wewnątrz skle­pu Bow­ring przy Orfus Road, w pobli­żu cen­trum han­dlo­we­go Yorkdale.

Sklep zna­ny jest ze sprze­da­ży wypo­sa­że­nia wnętrz, arty­ku­łów gospo­dar­stwa domo­we­go i mebli, a nie arty­ku­łów spożywczych.

Ulot­ka skle­pu gło­si, że sklep jest otwar­ty codzien­nie  i ofe­ru­je na 15 000 Sq. Ft. oszczęd­no­ści przy zaku­pie w skle­pie spo­żyw­czym,  wystro­ju domu, mebli, oświe­tle­nia i innych ”

Ulot­ka zachę­ca rów­nież do robie­nia zaku­pów w „Bow­ring Food Market”.

Pro­win­cyj­ne prze­pi­sy zabra­nia­ją obec­nie wszyst­kim mniej istot­nym fir­mom, w tym cen­trom han­dlo­wym i skle­pom deta­licz­nym, ofe­ro­wa­nia zaku­pów w pomiesz­cze­niach w celu ogra­ni­cze­nia prze­no­sze­nia wiru­sa. Dopusz­czal­ne są tyl­ko arty­ku­ły spo­żyw­cze i leki, z cze­go korzy­sta­ją skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we jak Wal­mart czy Costco.

Mia­sto Toron­to poin­for­mo­wa­ło, że pro­wa­dzi „docho­dze­nie” w spra­wie skle­pu i „nie będzie komen­to­wać spraw, do cza­su jego zakończenia”.