Do incy­den­tu doszło na krót­ko przed połu­dniem w pią­tek na budo­wie w czte­ro­pię­tro­we­go budyn­ku wzno­szo­nym przy Teeple Ter­ra­ce, w pobli­żu Won­der­land Road South i Spring­bank Drive.

Runął mur, grze­biąc ludzi, któ­rzy pra­co­wa­li na miejscu.

Pięć osób zosta­ło prze­wie­zio­nych do szpi­ta­la, w tym jed­na bez pul­su. W oświad­cze­niu w pią­tek po połu­dniu Lon­don Health Scien­ces Cen­tre potwier­dzi­ło, że oso­ba, któ­ra nie mia­ła obja­wów życio­wych zmarła.

Dwóch pacjen­tów jest w cięż­kim sta­nie, a dwóch innych w dobrym sta­nie. Szpi­tal oświad­czył, że nie będzie udzie­lał dal­szych infor­ma­cji o ofiarach.

Nagra­nie ze sce­ny poka­za­ło, jak robot­ni­cy gorącz­ko­wo kopią, pró­bu­jąc dotrzeć do uwięzionych.

W aktu­ali­za­cji z piąt­ku wie­czo­rem poin­for­mo­wa­no, że eki­py ratun­ko­we potwier­dzi­ły, że oso­ba, któ­ra była uwię­zio­na w gru­zach, zmarła.

Pró­by odzy­ska­nia cia­ła zosta­ły opóź­nio­ne  ponie­waż budy­nek nie jest stabilny.

 

Funk­cjo­na­riu­sze służb ratow­ni­czych wzy­wa­ją ludzi do omi­ja­nia tere­nu katadtrofy.