Gdy­by wybo­ry par­la­men­tar­ne odby­ły się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, Pra­wo i Spra­wie­dli­wość zdo­by­ło­by 38,8 proc. gło­sów. Do Sej­mu nie dosta­ła­by się Kon­fe­de­ra­cja, któ­rą w son­da­żu pra­cow­ni Esty­ma­tor dla “Do Rze­czy” popar­ło 4,9 proc. ankietowanych.
Pra­wo i Spra­wie­dli­wość zdo­by­wa­jąc 38,8 proc. gło­sów umoc­ni­ło swo­je pro­wa­dze­nie. W poprzed­nim bada­niu na par­tię Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go zagło­so­wać chcia­ło zagło­so­wać 36,9 proc. respondentów.

Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się Koali­cja Oby­wa­tel­ska, na któ­rą głos odda­ło 25 proc. ankie­to­wa­nych. Ozna­cza to spa­dek o 2,4 pkt. proc.

13,8 proc. osób zade­kla­ro­wa­ło popar­cie dla ruchu Szy­mo­na Hołow­ni Pol­ska 2050. To o 2 pkt. proc. mniej niż w poprzed­nim badaniu.

Reklama

Z wyni­kiem 10,6 proc. do Sej­mu dosta­ła­by się Lewi­ca (wzrost o 1 pkt proc.) Próg prze­kro­czy­ła być rów­nież Koali­cja Pol­ska, któ­rą popie­ra 6,4 proc.

Poza par­la­men­tem zna­la­zła­by się Kon­fe­de­ra­cja, któ­rą wska­za­ło 4,9 proc. ankie­to­wa­nych (spa­dek o 0,3 pkt. proc.). Odpo­wiedź “Inni” wybra­ło 0,5 proc. ankietowanych.

Bada­nie prze­pro­wa­dzo­no w dniach 10–11 grud­nia 2020 r. na ogól­no­pol­skiej, repre­zen­ta­tyw­nej pró­bie 1023 doro­słych osób meto­dą wspo­ma­ga­nych kom­pu­te­ro­wo wywia­dów tele­fo­nicz­nych CATI.