Izera — “polski” elektryk na licencji VW, stylizowany we Włoszech

Fabry­ka pol­skich samo­cho­dów elek­trycz­nych Ize­ra ma powstać w woj. ślą­skim, w Jaworz­nie – poin­for­mo­wa­ła we wto­rek spół­ka Elec­tro­Mo­bi­li­ty Poland. Doda­ła, że pro­duk­cja ma ruszyć w 2024 r., a pra­cę dzię­ki inwe­sty­cji ma zna­leźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakła­dzie i 12 tys. u dostaw­ców i kooperantów.

Sty­li­sty­ka ize­ry zosta­ła wyko­na­na przez wło­ski Tori­no Design.

Aby zmniej­szyć ryzy­ko, EMP zapo­wie­dział, że  na plat­for­mę pojaz­du wyku­pi licen­cję od zagra­nicz­ne­go part­ne­ra, ale jesz­cze nie podał nazwy firmy.

Deut­sche Wel­le poin­for­mo­wa­ła, że EMP pro­wa­dzi roz­mo­wy z Volks­wa­ge­nem w spra­wie wyko­rzy­sta­nia plat­for­my MEB VW, a tak­że z Toyo­tą i Hyun­dai w zakre­sie archi­tek­tur zop­ty­ma­li­zo­wa­nych pod kątem pojaz­dów elektrycznych.

Pre­mie­ra pol­skiej mar­ki samo­cho­dów elek­trycz­nych Ize­ra odby­ła się w koń­cu lip­ca br. Fir­ma Elec­tro­Mo­bi­li­ty Poland (EMP) przed­sta­wi­ła dwa pro­to­ty­py pol­skich samo­cho­dów elek­trycz­nych (w wer­sji SUV i hatch­back). Pre­zes Elec­tro­Mo­bi­li­ty Poland Piotr Zarem­ba zapo­wie­dział wów­czas, że pierw­sze Ize­ry zja­dą z taśmy pro­duk­cyj­nej w III kw. kwar­ta­le 2023 r. Wcze­śniej – na prze­ło­mie II i III kw. 2021 r. mia­ła powstać fabryka.

Mini­ster zapo­wie­dział rów­nież rzą­do­we wspar­cie pro­jek­tu, ze wzglę­du na jego stra­te­gicz­ne zna­cze­nie. „Wie­le kra­jów wspie­ra klu­czo­we dla ich gospo­da­rek pro­jek­ty. Pań­stwo, któ­re myśli per­spek­ty­wicz­nie, potra­fi dostrzec ryn­ko­we +momen­tum+ i zde­fi­nio­wać stra­te­gicz­ne obsza­ry umoż­li­wia­ją­ce roz­wój gospo­dar­czy kra­ju. Takim wła­śnie jest pro­jekt pol­skiej mar­ki samo­cho­dów elek­trycz­nych” – podkreślił.

Fabry­ka w Jaworz­nie będzie zlo­ka­li­zo­wa­na na tere­nach nale­żą­cych do Kato­wic­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, któ­rej 60 proc. dotych­cza­so­wych inwe­sto­rów nale­ży do bran­ży auto­mo­ti­ve. Zna­ne mar­ki w KSSE to m.in.: Opel Manu­fac­tu­ring Poland, FCA Poland, NGK Cera­mics Pol­ska, Brem­bo Poland, Isu­zu Motors Pol­ska, Guar­dian Czę­sto­cho­wa, ZF TRW Poland, Elec­tro­lux, Roca, SK Inno­va­tion czy Nexte­er Automotive.

Spół­ka Elec­tro­Mo­bi­li­ty Poland powsta­ła w paź­dzier­ni­ku 2016 r. jako ini­cja­ty­wa kon­cer­nów ener­ge­tycz­nych – PGE Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na SA, Ener­ga SA, Enea SA oraz Tau­ron Pol­ska Ener­gia SA, z któ­rych każ­dy objął po 25 proc. kapi­ta­łu akcyjnego.

W pra­cach nad pol­skim samo­cho­dem elek­trycz­nym ma być wyko­rzy­sty­wa­ny poten­cjał Sie­ci Badaw­czej Łuka­sie­wicz. Two­rzą ją 33 insty­tu­ty w całej Pol­sce, któ­re pro­wa­dzą bada­nia m.in. nad inno­wa­cyj­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu, maga­zy­no­wa­niem i prze­twa­rza­niem ener­gii (ogni­wa pali­wo­we, super­kon­den­sa­to­ry, bate­rie i aku­mu­la­to­ry), a tak­że dobo­rem, imple­men­ta­cją i kon­fi­gu­ra­cją napę­du elektrycznego.(PAP)

auto­rzy: Mate­usz Babak, Lon­gi­na Grzegórska-Szpyt