Bry­tyj­ska poli­cja uru­cha­mia pro­gram zgła­sza­nia   krew­nych i bli­skich osób, któ­re podzie­la­ją rady­kal­ne zapa­try­wa­nia do reedukacji.

Orwel­low­ski pro­gram poli­cyj­ny wymie­nia na stro­nach inter­ne­to­wych trzy przy­kła­dy „suk­ce­su” — ludzi wyle­czo­nych ze swo­ich „skraj­nie pra­wi­co­wych” poglą­dów. Bra­ku­je nato­miast przy­kła­dów wyle­cze­ni z poglą­dów skraj­nie „lewi­co­wych”.

Pro­gram “Pre­vent” zachę­ca ludzi do zgła­sza­nia obaw, że bli­scy „podzie­la­ją poglą­dy eks­tre­mi­stycz­ne” — któ­rych nie defi­niu­je — i są „prze­peł­nie­ni nienawiścią”.

„Dzia­łaj wcze­śnie i prze­każ nam swo­je oba­wy w tajem­ni­cy. Nie mar­nu­jesz nasze­go cza­su i nie zruj­nu­jesz komuś życia, a możesz je ura­to­wać ”- czy­ta­my w opisie.

Nie jest prze­sa­dą opi­sa­nie ich jako bry­tyj­skiej „poli­cji myśli”.

W ramach pro­gra­mu zagro­żo­na eks­tre­mi­zmem oso­ba może otrzy­mać spe­cja­li­stę men­to­ra , któ­ry pomo­że odejść od ekstremizmu.

To, co dokład­nie ozna­cza ter­min „eks­tre­mi­sta”, wyda­je się być pozo­sta­wio­ne do oce­ny zain­te­re­so­wa­nej osoby.

Witry­na poda­je rów­nież  nie­ja­sne kry­te­ria kie­ro­wa­nia kogoś do tego pro­gra­mu: „Waż­niej­sze od jakie­go­kol­wiek zna­ku jest poczu­cie, że coś jest nie tak”.

Nasze podej­ście zaczy­na się od zro­zu­mie­nia, że ​​ludzie są ofia­ra­mi rady­ka­li­za­cji; nie uwa­ża­my ich za podej­rza­nych lub prze­stęp­ców  zapew­nia bry­tyj­ska policja.

za life­si­te news