Onta­rio zaostrza ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go w pię­ciu regio­nach, ponie­waż szpi­ta­le twier­dzą, że są zale­wa­ne pacjen­ta­mi z COVID-19.

Doty­czy to m.in. Hamil­ton, któ­ry przej­dzie do sza­rej stre­fy, dołą­cza­jąc do Peel Region i Toron­to, zapo­wie­dział pre­mier Doug Ford póź­nym popo­łu­dniem w piątek.

Hrab­stwo Brant i region Nia­ga­ra przej­dą  do stre­fy czer­wo­nej, czy­li „kon­tro­l­nej”, zaś King­ston, Fron­te­nac i Len­nox & Adding­ton  do poma­rań­czo­wej, a Timi­ska­ming prze­cho­dzi do żół­tej- Ogra­ni­cze­nia wcho­dzą w życie w ponie­dzia­łek i będą obo­wią­zy­wać co naj­mniej do 4 stycznia.

reklama

Pro­win­cja twier­dzi, że wskaź­nik nowych przy­pad­ków COVID-19 w Hamil­ton wzrósł o oko­ło 25 pro­cent, do 103,3 przy­pad­ków na 100 000 osób, a licz­ba hospi­ta­li­za­cji w regio­nie wzro­sła ponad dwu­krot­nie w cią­gu ostat­nich dwóch tygodni.

18 grud­nia w Onta­rio było hospi­ta­li­zo­wa­nych z Covid-19   877 oso­by (o 42 mniej niż dzień wcze­śniej) z cze­go 261 na inten­syw­nej tera­pii, a 168 na respiratorach.

Pro­win­cja potwier­dzi­ła rów­nież, że obec­ne blo­ka­dy w Toron­to i regio­nie Peel będą obo­wią­zy­wać po ponie­dział­ku, kie­dy to mia­ły wygasnąć.

„Tren­dy, któ­re obser­wu­je­my tutaj, w Onta­rio, są bar­dzo, bar­dzo nie­po­ko­ją­ce” — powie­dział Ford dzien­ni­ka­rzom. Tym­cza­sem Sud­bu­ry zosta­ło prze­su­nię­tae o jeden poziom w dół do pozio­mu zie­lo­ne­go lub „zapo­bie­ga­nia”

Rząd For­da roz­wa­ża blo­ka­dę w połu­dnio­wym Onta­rio od dru­gie­go dnia Świąt Boże­go Naro­dze­nia do 11 stycznia.

Ford powie­dział wcze­śniej w pią­tek, że rząd ogło­si kolej­ne kro­ki w poniedziałek.

Plan zamknię­cia jest podob­ny do tego, co wej­dzie w życie w Quebe­cu po Bożym Narodzeniu.

Quebec zamy­ka wszyst­kie zbęd­ne biz­ne­sy i  wszyst­kie szkoły.

Pół­noc­ne Onta­rio ma zostać wyłą­czo­ne ze wszyst­kich środ­ków blokujących.

Zaję­cia sta­cjo­nar­ne w szko­łach nie zosta­ły­by wzno­wio­ne na obsza­rach zamknię­tych do 11 stycznia.

 

Ford powie­dział, że „wszyst­ko jest na sto­le, jeśli cho­dzi o ochro­nę zdro­wia miesz­kań­ców Ontario”.

Naj­now­sze dane o Covid-19 w Onta­rio moż­na zoba­czyć tutaj

 

https://covid-19.ontario.ca/data