Przy­wód­cy UE i Chin zakoń­czy­li nego­cja­cje za pośred­nic­twem łącza wideo

UE pochwa­li­ła Pekin za bez­pre­ce­den­so­we zobo­wią­za­nie do zapew­nie­nia unij­nym przed­się­bior­stwom dostę­pu do ryn­ku i przewidywalności

Pre­zy­dent Chin Xi Jin­ping mówi, że poro­zu­mie­nie „poka­zu­je deter­mi­na­cję i zaufa­nie Chin do wspie­ra­nia otwar­to­ści na wyso­kim szczeblu”

 

Unia Euro­pej­ska i Chi­ny zakoń­czy­ły mara­ton nego­cja­cyj­ny w spra­wie pak­tu inwe­sty­cyj­ne­go — poin­for­mo­wa­li w śro­dę przy­wód­cy blo­ku po roz­mo­wie wideo z pre­zy­den­tem Chin Xi Jinpingiem.

UE pochwa­li­ła Pekin za bez­pre­ce­den­so­we zobo­wią­za­nie zapew­nie­nia dla sze­re­gu euro­pej­skich przed­się­biorstw sze­ro­kie­go dostę­pu do rynku.

Xi pod­kre­ślił, że poro­zu­mie­nie „poka­zu­je deter­mi­na­cję i zaufa­nie Chin do wspie­ra­nia otwar­to­ści  na wyso­kim szczeblu”.


Czy­niąc alu­zję do stos­dun­ków ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi  Xi powie­dział przy­wód­com UE, że w nad­cho­dzą­cym roku powin­ni współ­pra­co­wać z Chinami.
„Wkrót­ce nadej­dzie rok 2021. Jako dwie wio­dą­ce potę­gi świa­ta, dwie cywi­li­za­cje, Chi­ny i Euro­pa, powin­ny wyka­zać zaan­ga­żo­wa­nie, dzia­łać pro­ak­tyw­nie, wzmac­niać dia­log, pogłę­biać zaufa­nie, wła­ści­wie radzić sobie z róż­ni­ca­mi, łączyć ręce, aby roz­wi­jać nowe moż­li­wo­ści i zapo­cząt­ko­wać nową erę ”- powie­dział Xi

W kwe­stii pra­cy przy­mu­so­wej UE stwier­dzi­ła w oświad­cze­niu: „Chi­ny zobo­wią­za­ły się do sku­tecz­ne­go wdro­że­nia raty­fi­ko­wa­nych kon­wen­cji MOP [Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji Pra­cy] oraz do pod­ję­cia dzia­łań na rzecz raty­fi­ka­cji pod­sta­wo­wych kon­wen­cji MOP, w tym doty­czą­cych pra­cy przymusowej.

Umo­wa „zna­czą­co popra­wi­ła­by” szan­se inwe­sto­rów z UE, okre­śla­jąc jasne obo­wiąz­ki chiń­skich przed­się­biorstw pań­stwo­wych, zaka­zu­jąc przy­mu­so­wych trans­fe­rów tech­no­lo­gii i innych prak­tyk zakłó­ca­ją­cych oraz zwięk­sza­jąc przej­rzy­stość dota­cji — stwier­dza UE.
„Spo­glą­da­jąc poza nego­cja­cje, UE ponow­nie wyra­zi­ła ocze­ki­wa­nie, że Chi­ny wezmą udział w nego­cja­cjach w spra­wie sub­sy­diów prze­my­sło­wych w WTO [Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Handlu]”

„Uczest­ni­cy z zado­wo­le­niem przy­ję­li aktyw­ną rolę nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie, a zwłasz­cza kanc­lerz Ange­li Mer­kel, któ­ra poło­ży­ła szcze­gól­ny nacisk na sto­sun­ki UE-Chi­ny i w peł­ni popar­ła nego­cja­cje UE z Chinami”.

Von der Ley­en napi­sa­ła na Twit­te­rze: „W przy­szły świat post-Covi­do­wy potrze­bu­je sil­nych rela­cji UE-Chi­ny, aby liść naprzód. Ale to wyma­ga współ­pra­cy, wza­jem­no­ści i zaufa­nia — szcze­gól­nie w naszych sto­sun­kach han­dlo­wych i inwe­sty­cyj­nych. Cie­szę się, że mogę poroz­ma­wiać na ten temat z Pre­zy­den­tem Xi, wspól­nie z [Miche­lem] ”.

Zakoń­cze­nie nego­cja­cji może dać Peki­no­wi dyplo­ma­tycz­ną dźwi­gnię przed inau­gu­ra­cją Joe Bide­na na pre­zy­den­ta USA, któ­ry sygna­li­zo­wał zamiar prze­ciw­sta­wie­nia się rosną­cym Chinom.
Ozna­cza­ło­by to rów­nież kolej­ną klu­czo­wą umo­wę gospo­dar­czą dla Peki­nu w tym roku po pod­pi­sa­niu w listo­pa­dzie regio­nal­ne­go kom­plek­so­we­go part­ner­stwa gospo­dar­cze­go, któ­re obej­mu­je 15 kra­jów Azji i Pacyfiku.

Komi­sja Euro­pej­ska sta­ra­ła się umniej­szyć oba­wy że poro­zu­mie­nie „wpły­nie na zaan­ga­żo­wa­nie blo­ku we współ­pra­cę trans­atlan­tyc­ką, któ­ra będzie mia­ła zasad­ni­cze zna­cze­nie dla spro­sta­nia wie­lu wyzwa­niom stwo­rzo­nym przez Chiny”.

Chi­ny zgo­dzi­ły się rów­nież dzia­łać na rzecz raty­fi­ka­cji klu­czo­wych kon­wen­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji Pra­cy doty­czą­cych zaka­zu pra­cy przy­mu­so­wej lub obo­wiąz­ko­wej, klu­czo­wej kwe­stii, któ­ra kie­dyś utknę­ła w mar­twym punk­cie roz­mów i ude­rzy­ła w glo­bal­ny wize­ru­nek Peki­nu oraz zaszko­dzi­ła jego sto­sun­kom dyplo­ma­tycz­nym z kra­ja­mi zachodnimi.
Pekin zaprze­czył donie­sie­niom zagra­nicz­nych mediów, że korzy­stał z pra­cy przy­mu­so­wej w Xin­jian­gu i powie­dział, że środ­ki wpro­wa­dzo­ne w regio­nie mają na celu wal­kę z terroryzmem.

Nie­daw­no Eli­jan Anay­it, rzecz­nik biu­ra infor­ma­cyj­ne­go rzą­du regio­nal­ne­go Xin­jian­gu, zaprze­czył donie­sie­niom, że  ośrod­ki kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­we­go są poży­tecz­nym i pozy­tyw­nym spo­so­bem prze­ciw­dzia­ła­nia sepa­ra­ty­zmo­wi i ter­ro­ry­zmo­wi.

Uczest­ni­cy szko­leń w ośrod­kach bio­rą udział w pro­gra­mach edu­ka­cyj­nych i szko­le­nio­wych z zakre­su stan­dar­do­we­go języ­ka chiń­skie­go w mowie i piśmie, zna­jo­mo­ści pra­wa, umie­jęt­no­ści zawo­do­wych i dera­dy­ka­li­za­cji.

Abla­jan Ablat, były sta­ży­sta w ośrod­ku kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­we­go w pre­fek­tu­rze Aksu, powie­dział, że stu­diu­jąc w tym ośrod­ku, popra­wił swój poziom języ­ka chiń­skie­go w mowie i piśmie, opa­no­wał umie­jęt­no­ści kon­ser­wa­cji samo­cho­dów i dostrzegł szko­dli­wość reli­gij­ne­go ekstremizmu.

Eks­tre­mizm reli­gij­ny wyko­rzy­stu­je ludzi takich jak on do wywo­ły­wa­nia kon­flik­tów mię­dzy muzuł­ma­na­mi a inny­mi gru­pa­mi etnicz­ny­mi i wznie­ca­nia nie­na­wi­ści — powiedział.

Zauwa­ża­jąc, że czas spę­dzo­ny w ośrod­ku był dla nie­go punk­tem zwrot­nym i nowym począt­kiem, Abla­jan Ablat powie­dział, że ura­to­wał go rząd i nauczyciele.

Obec­nie jest wła­ści­cie­lem warsz­ta­tu samo­cho­do­we­go i zara­bia ponad 10 000 juanów mie­sięcz­nie, a tak­że pra­cu­je jako tłu­macz dla biz­nes­me­nów kupu­ją­cych lokal­ne pro­duk­ty rol­ne pod­czas jesien­nych zbio­rów, co daje mu oko­ło 30 000 juanów rocznie.