To nie pierw­szy raz duń­ska tele­wi­zja sze­rzy pedo­fil­skie kli­ma­ty – naj­pierw dzie­cia­ki oglą­da­ły nagich doro­słych a teraz baj­ka dla dzie­ci o face­cie z gigan­tycz­nym penisem

Szo­ku­ją­cym ale wymow­nym przy­kła­dem demo­ra­li­za­cji w Unii Euro­pej­skiej jest to jakie pro­gra­my dla dzie­ci nada­je duń­ska tele­wi­zja publicz­na. Naj­pierw nada­wa­li pro­gram w któ­rych dzie­ci oglą­da­ły nagich doro­słych, a teraz nada­ją baj­kę o face­cie z gigan­tycz­nym penisem.

reklama

Jak infor­mu­je Helen Rus­sell na łamach bry­tyj­skie­go dzien­ni­ka „Guar­dian”, duń­ska tele­wi­zja emi­tu­je baj­kę dla dzie­ci o face­cie „z gigan­tycz­nym peni­sem” (któ­re­go nie jest w sta­nie kon­tro­lo­wać). Emi­to­wa­ny przez duń­ską tele­wi­zję publicz­ną DR serial jest „skie­ro­wa­ny do dzie­ci w wie­ku od czte­rech do ośmiu lat” i opo­wia­da o „Joh­nie Dil­ler­man­dzie, męż­czyź­nie z naj­dłuż­szym na świe­cie peni­sem, któ­ry poko­nu­je tru­dy i wyzwa­nia swo­imi rekor­do­wy­mi geni­ta­lia­mi”. Dil­ler to duń­skie slan­go­we okre­śle­nie na penisa.

Z infor­ma­cji zamiesz­czo­nym na por­ta­lu RTL moż­na się dowie­dzieć, że serial „poka­zu­je, że Dil­ler­mand uży­wa swo­je­go peni­sa, gdy potrze­bu­je dłuż­szej smy­czy dla swo­ich psów, i […] gdy jego sąsiad potrze­bu­je pomo­cy w pod­nie­sie­niu fla­gi. Cza­sa­mi jego penis wyda­je się żyć wła­snym życiem, na przy­kład krad­nąc dziec­ku lody […]. Mor­ten Skov Han­sen, szef DR Rama­sjang, wydał oświad­cze­nie, w któ­rym stwier­dza, że pro­gram będzie nadal emi­to­wa­ny zgod­nie z pla­nem. Następ­nie zauwa­żył, że Sex & Sam­fund, duń­skie sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­ją­ce się edu­ka­cją sek­su­al­ną” współ­pra­co­wa­ło przy pro­duk­cji serialu.

Publicz­na duń­ska tele­wi­zja DR (daw­niej Dan­marks Radio) nie pierw­szy raz pro­du­ku­je pedo­fil­skie pro­gra­my. Kanał ten emi­tu­je pro­gram dla dzie­ci „Ultra Smi­der Tojet”. W któ­rym dzie­ci na widow­ni oglą­da­ją nagich doro­słych, któ­rzy opo­wia­da­ją im (na gola­sa), o tym, jak sika­ją i pierdzą.

Wideo zapis pro­gra­mów moż­na obej­rzeć na stro­nie duń­skiej telwizji

https://www.dr.dk/drtv/episode/ultra-smider-toejet_-vi-inviterer-5-forskellige-tissekoner-i-studiet_191746

Twór­cą i gospo­da­rzem pro­gra­mu jest Jan­nick Schow. Pro­gram krę­co­ny jest w Kopen­ha­dze. W każ­dym odcin­ku przed gru­pą dzie­ci od 11 do 13 roku życia wystę­pu­je pię­cio­ro nagich doro­słych. Twór­cy pro­gra­mu chcą dzie­ciom poka­zać, że oty­łość, owło­sie­nie cia­ła i prysz­cze są w porząd­ku, i ludzie nie wyglą­da­ją jak modelki.

Pierw­szy sezon pro­gra­my zdo­był nagro­dę dla naj­lep­sze­go pro­gra­mu dla dzie­ci 2019 roku na duń­skim festi­wa­lu tele­wi­zyj­nym. W oglą­da­niu doro­słych gola­sów opo­wia­da­ją­cych o sika­niu i pier­dze­niu wzię­ło już 250 dzie­ci. Dzie­ci pod koniec każ­de­go odcin­ka oce­nia­ją w gło­so­wa­niu golasów.

Jan Boda­kow­ski