Onta­rio zapo­wia­da, że stu­den­ci pro­gra­mów peda­go­gicz­nych będą mogli wyjąt­ko­wo w tym roku pra­co­wać w szko­łach jako nauczy­cie­le pomoc­ni­czy. Zmia­ny w pro­gra­mie cer­ty­fi­ka­cyj­nym dla nauczy­cie­li są wpro­wa­dza­ne ze wzglę­du na absen­cje i bra­ki kadro­we zwią­za­ne z COVID-19. Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że rząd musi być w tej sytu­acji kre­atyw­ny. Szko­ły i ucznio­wie potrze­bu­ją dodat­ko­wej kadry, a dla stu­den­tów będzie to cen­ne doświadczenie.

Kan­dy­da­cie na nauczy­cie­li muszą mieć za sobą znacz­ną część edu­ka­cji. Do nauki w szko­łach będą dopusz­czo­ne oso­by, któ­rych pro­gram pla­no­wo koń­czy się 31 grud­nia 2021 roku.

Pro­win­cja pod­kre­śla, że zmia­ny są tym­cza­so­we i będą obo­wią­zy­wać tyl­ko do koń­ca roku. Mini­ster­stwo sza­cu­je, że dzię­ki nim do szkół tra­fi 2000 dodat­ko­wych nauczycieli.

reklama

Mini­ster Lec­ce dodał, że pro­win­cja zapew­ni masecz­ki uczniom klas 1–3. Nosze­nie mase­czek w tych kla­sach jest obo­wiąz­ko­we. Zaku­pio­no już 3,5 milio­na maseczek.