Za histo­rycz­ną uzna­no sobot­nią decy­zję papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry mia­no­wał kobie­tę pod­se­kre­ta­rzem Syno­du Bisku­pów; jako pierw­sza będzie mia­ła pra­wo do gło­so­wa­nia na syno­dzie. Nomi­na­cję tę otrzy­ma­ła sio­stra Natha­lie Becqu­art, ksa­we­rian­ka z Francji.

Zakon­ni­ca jest dyrek­tor­ką kra­jo­wej Służ­by ds. Ewan­ge­li­za­cji mło­dych i powo­łań Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Francji.

Pod­se­kre­ta­rzem Syno­du Bisku­pów został tak­że ojciec Luis Marín de San Mar­tín, asy­stent gene­ral­ny w Zako­nie Augustianów.

Wie­lo­krot­nie w dys­ku­sjach wokół syno­dów zwra­ca­no uwa­gę na to, że wśród gło­su­ją­cych w ich trak­cie nie ma kobiet. Wystę­pu­ją one na nich w roli eks­per­tek i audytorek.

Sio­stra Becqu­art uczest­ni­czy­ła w przy­go­to­wa­niach do syno­du na temat mło­dzie­ży w 2016 roku, a trzy lata póź­niej zosta­ła wyzna­czo­na przez papie­ża jako kon­sul­tor­ka Sekre­ta­ria­tu Gene­ral­ne­go Syno­du Bisku­pów. (PAP)

mmi/