Naj­bar­dziej zalud­nio­ny kraj świa­ta nie potwier­dził jesz­cze swo­je­go ofi­cjal­ne­go wskaź­ni­ka uro­dzeń w erze  koro­na­wi­ru­sa — roku 2020 r., ale ocze­ku­je się dal­sze­go spad­ku po tym, jak chiń­skie mat­ki uro­dzi­ły w 2019 r. jedy­nie 14,65 mln dzie­ci naj­mniej od 1961 r.,

Pomi­mo opóź­nio­nej publi­ka­cji kra­jo­wych danych doty­czą­cych popu­la­cji, mnó­stwo lokal­nych sta­ty­styk uro­dzeń w Chi­nach wska­zu­je na rosną­cy kry­zys populacyjny.

Licz­ba uro­dzeń w Chi­nach sta­le spa­da, a eks­per­ci twier­dzą, że będzie się jesz­cze bar­dziej zmniej­szać, wywie­ra­jąc pre­sję na ambit­ne cele roz­wo­jo­we Pekinu

Rocz­ne dane doty­czą­ce popu­la­cji i uro­dzeń za 2020 r. nie zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne, dla­te­go, że Chi­ny zakoń­czy­ły prze­pro­wa­dza­ny raz na deka­dę spis lud­no­ści a  wstęp­ne wyni­ki spi­su mają zostać opu­bli­ko­wa­ne w kwietniu.
Jed­nak w stycz­niu nie­któ­re chiń­skie pro­win­cje i mia­sta ujaw­ni­ły swo­je wła­sne dane o uro­dze­niach  — a w nie­któ­rych przy­pad­kach wskaź­ni­ki uro­dzeń spa­dły w 2020 roku o ponad 30 pro­cent w porów­na­niu z rokiem poprzednim.

Na przy­kład w Kan­to­nie uro­dzi­ło się oko­ło 195,500 dzie­ci — o oko­ło 17 pro­cent mniej niż w 2019 roku i o 33 pro­cent mniej niż w 2017 roku. Trend spad­ko­wy w mie­ście w dużym stop­niu odzwier­cie­dla sytu­ację całej pro­win­cji, któ­re w 2019 roku odno­to­wa­ło przyj­ście na świat 1,43 mln nowo­rod­ków — naj­wię­cej uro­dzeń spo­śród wszyst­kich pro­win­cji Chin.

We wschod­nich Chi­nach wie­le dobrze pro­spe­ru­ją­cych miast z dużym napły­wem migran­tów wyka­za­ło w zeszłym roku dra­stycz­ny spa­dek licz­by nowo­rod­ków. Według rapor­tu władz mia­sta Hefei, sto­li­cy pro­win­cji Anhui, zare­je­stro­wa­no 79 300 nowo­rod­ków, o 23 pro­cent mniej niż rok wcześniej.

Mia­sta Wenzhou i Taizhou, oba w pro­win­cji Zhe­jiang — jed­nej z naj­bo­gat­szych w Chi­nach — odno­to­wa­ły w zeszłym roku spa­dek licz­by nowo­rod­ków odpo­wied­nio o 19 i 33 procent.

Według danych z rapor­tu Chi­na Popu­la­tion and Deve­lop­ment Rese­arch Cen­ter,  w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat  popu­la­cja Chin wej­dzie w zakres zero­we­go wzro­stu, co ozna­cza, że ​​rocz­na luka mię­dzy uro­dze­nia­mi a zgo­na­mi zmniej­szy się do zale­d­wie 1 milio­na, mimo że cał­ko­wi­ta licz­ba lud­no­ści pozo­sta­nie powy­żej 1,4 miliar­da. Sza­cu­je się, że Indie w 2027 roku mogą wyprze­dzić Chi­ny jako naj­bar­dziej zalud­nio­ny kraj świata.

Chi­ny nie są jedy­nym kra­jem w Azji Wschod­niej, któ­ry cier­pi z powo­du male­ją­cej licz­by uro­dzeń i sta­rze­ją­cej się popu­la­cji. W 2020 r. popu­la­cja Korei Połu­dnio­wej spa­dła po raz pierw­szy w histo­rii, lud­ność Rosji rów­nież zmniej­szy­ła się o 500 000 osób, co jest naj­więk­szym spad­kiem od 15 lat.
Gwał­tow­nie sta­rze­nie się popu­la­cji wywie­ra pre­sję na rzą­dy w Azji, ponie­waż male­ją­ce popu­la­cje  zmniej­sza­ją podaż siły robo­czej i zwięk­sza­ją cię­żar opie­ki nad oso­ba­mi starszymi.
Przy mniej­szej licz­bie pra­cow­ni­ków i rosną­cej popu­la­cji osób star­szych, któ­re potrze­ba więk­szych oszczęd­no­ści, aby utrzy­mać wydat­ki na eme­ry­tu­rze, co powo­du­je   więk­szą  pre­sję na finan­se publicz­ne. Teo­re­tycz­nie moż­na rów­no­wa­żyć ten wpływ poprzez popra­wę wydaj­no­ści pra­cy i wzrost inwe­sty­cji kapitałowych.

 

za South Chi­na Mor­ning Post