W tym tygo­dniu do sena­tu tra­fia zmie­nio­na usta­wa o wspo­ma­ga­nym samo­bój­stwie. Sena­to­ro­wie przy­ję­li już pięć popra­wek do usta­wy C‑7. Wśród nich są dwie poważ­ne zmia­ny doty­czą­ce roz­sze­rze­nia dostę­pu do pro­ce­du­ry poza to, co uzgod­ni­li i zatwier­dzi­li w grud­niu posło­wie Izby Gmin.

Począ­tek osta­tecz­nej deba­ty w sena­cie jest prze­wi­dzia­ny na wto­rek. Po deba­cie odbę­dzie się gło­so­wa­nie nad zmie­nio­ną wer­sją doku­men­tu, któ­ry następ­nie tra­fi z powro­tem do Izby Gmin. Ta z kolei będzie musiał zde­cy­do­wać, czy i któ­re popraw­ki senac­kie przy­jąć lub odrzucić.

Na razie biu­ro mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Davi­da Lamet­tie­go nie mówi, jaka może być decy­zja w spra­wie popra­wek. Cze­ka na osta­tecz­ną wer­sję, któ­ra wyj­dzie z izby wyższej.

Usta­wa ma roz­sze­rzyć dostęp do wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa dla osób doświad­cza­ją­cych cier­pie­nia nie do znie­sie­nia, któ­re jed­nak nie są bli­skie natu­ral­nej śmier­ci, co będzie odpo­wie­dzią na wyrok sądu naj­wyż­sze­go Quebe­cu z 2019 roku. Sena­to­ro­wie poszli o krok dalej niż sąd i zatwier­dzi­li popraw­kę umoż­li­wia­ją­cą oso­bom, któ­re oba­wia­ją się zdia­gno­zo­wa­nia u sie­bie demen­cji lub innych podob­nych cho­rób, zło­że­nia z wyprze­dze­niem wnio­sku o wspo­ma­ga­ne samo­bój­stwo. Inna popraw­ka doty­czy zapi­su, by pro­po­no­wa­ny w usta­wie zakaz wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa osób cier­pią­cych tyl­ko i wyłącz­nie na cho­ro­by psy­chicz­ne obo­wią­zy­wał przez 18 miesięcy.

Rząd ma się spo­tkać w czwar­tek. Wte­dy też mini­stro­wie mają pod­jąć decy­zję w spra­wie popra­wek sena­tu. Libe­ra­ło­wie nie mają jed­nak więk­szo­ści w Izbie gmin, a to ozna­cza, że przy­szłość usta­wy C‑7 zale­ży nie tyl­ko od nich. Decy­zję rzą­du musi poprzeć cho­ciaż jed­na par­tia opozycyjna.

26 lute­go upły­wa ter­min zmia­ny usta­wy wyzna­czo­ny przez sąd.